Wachttijd: verspilde tijd?17-07-2018


Dick Voortman - ABU

Ieder van ons brengt een groot deel van zijn leven wachtend door: in de file, bij de tandarts enzovoorts. Zonde van onze tijd denken we vaak. Maar soms echter heeft wachten wel degelijk zin!

Ook in de pensioenwereld kennen we een wachttijd, de periode die je in dienst moet zijn voordat je begint met pensioenopbouw. Deze wachttijd bedraagt maximaal twee maanden. Sociale partners kunnen zelf beslissen of zij deze wachttijd hanteren, of dat zij een kortere of helemaal geen wachttijd hanteren. De wetgever heeft een uitzondering gemaakt voor uitzendwerk. In de uitzendsector mag de wachttijd maximaal zes maanden bedragen. Cao-partijen in de uitzendbranche hanteren deze zes maanden ook.

Een deel van de Tweede Kamer vindt dat dit wettelijke onderscheid moet verdwijnen. De woordvoerder van de PvdA, Gijs van Dijk, heeft samen met SP en GroenLinks een motie ingediend om deze uitzondering in wachttijd ongedaan te maken. Iedere werknemer heeft recht op een goede pensioenopbouw, dus pensioenopbouw vanaf de eerste dag, zo vinden deze politici.

Jammer is dat deze opvatting geen rekening houdt met de werkelijkheid van uitzendwerk. De uitzendsector verschilt fundamenteel van de andere sectoren. Juist in de eerste zes maanden komen veel en korte contracten voor. Pensioenopbouw vanaf de eerste dag zou betekenen dat door de sterk stijgende instroom van werknemers de administratie- en uitvoeringskosten enorm gaan stijgen, zodanig dat de totale pensioenopbouw van alle werknemers tezamen zelfs lager wordt. Dat kan niet de bedoeling zijn, ook niet van de indieners van deze motie!

Beperking van de wettelijke wachttijd is daarom ongewenst. Ook bezien vanuit het perspectief van goed werkgeverschap waar de ABU-leden voor staan, kijkend naar de belangen van werkgever en werknemer.

Maar goed werkgeverschap houdt ook in dat we, nu we spreken over een nieuwe pensioenregeling voor de uitzendbranche, moeten onderzoeken of de huidige wachttijd van zes maanden nog passend is. Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Zo heeft StiPP een nieuwe uitvoerder en is ook de Wet waardeoverdracht klein pensioen ingevoerd. Veranderingen die misschien leiden tot minder uitvoeringskosten, waardoor een andere wachttijd opportuun kan zijn. Laten we deze handschoen samen met de sociale partners oppakken!


Dick Voortman, Senior Beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken