Links Discriminatie / Diversiteit


www

Het is onmogelijk om alle informatie over gelijke behandeling op één website te verzamelen. Vandaar dat we op deze pagina een aantal linkjes verzameld hebben naar andere interessante websites van belangrijke instanties, of waar nuttige informatie staat over het onderwerp discriminatie.


Toolkit ‘Divers talent werkt!’ en 'Divers talent werkt'- kwaliteit

Art.1 Midden Nederland heeft een webtool ontwikkeld (in samenwerking met de gemeente Utrecht en gemeente Amsterdam) voor iedere werkgever die de beste medewerker wil binnenhalen en talenten bij de aanwezige medewerkers optimaal wil benutten. Op die manier staan de talenten en kwaliteiten van medewerkers centraal en doet het er niet toe welke leeftijd, afkomst of geslacht e.d. de medewerkers hebben.

De webtool bevat nuttige tips en tricks met betrekking tot het werven, boeien en binden, en behouden van divers talent voor uw onderneming. Ook wordt op een aantal plekken verwezen naar interessante websites en literatuur over het onderwerp.


Campagne ‘Zet een streep door discriminatie’
De campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ vanuit de Landelijke Branchevereniging AntiDiscriminatieVoorzieningen richt zich op alle vormen van discriminatie en wil mensen ook aansporen om discriminatie te melden. Daarvoor is nu ook een app beschikbaar. Bij de campagne horen reclamespotjes met bekende Nederlanders die een streep door discriminatie zetten. Deze reclamespotjes worden uitgezonden op tv en radio. Meer informatie kunt u vinden op www.discriminatie.nl. Op deze website zijn ook de ‘melden helpt’-app en informatie over de verschillende vormen van verboden discriminatie te vinden. U kunt meedoen aan de campagne d.m.v. de speciaal ontwikkelde toolkit.


Campagne ‘Voor het vinden van een baan maakt het niet uit hoe je heet’
Het College voor de Rechten van de Mens is gestart met een landelijke campagne over discriminatie bij sollicitaties: ‘Voor het vinden van een baan maakt het niet uit hoe je heet’ Het College voor de Rechten van de Mens krijgt dagelijks vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan, onder meer over solliciteren op naam. Het is al langer bekend dat sollicitanten met een niet-westerse naam minder kans hebben op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Het College behandelt regelmatig zaken waarin de sollicitanten solliciteren met zowel hun eigen naam als met een Nederlandse naam. Zij worden op hun eigen naam dan afgewezen en onder de Nederlandse naam wel uitgenodigd.

De rechten van sollicitanten met een niet-Nederlandse afkomst staan centraal in de alweer zevende campagne in een reeks campagnes waarmee het College mensenrechten meer bekendheid geeft.

Met de campagnes plaatst het College alledaagse thema's in mensenrechtenperspectief. Mensenrechten spelen namelijk niet alleen in het buitenland maar juist ook in Nederland. En hoewel Nederlanders denken dat het hier allemaal goed geregeld is, worden ook in Nederland mensenrechten niet altijd nageleefd. Daarom is het belangrijk dat iedereen van deze rechten op de hoogte is.

De campagne verschijnt van 19 september tot 5 oktober 2015 in diverse media, waaronder Volkskrant, Trouw, NRC en het Algemeen Dagblad. Daarnaast kunt u de campagne tegenkomen op Facebook. Meer informatie over deze campagne is hier te vinden. Op deze website kunt u ook een link vinden naar eerdere uitspraken over ‘solliciteren op naam’, over onderzoeken die hier eerder naar zijn gedaan en naar de training van het college ‘Selecteren zonder vooroordelen’. De ABU heeft deze training eerder voor uitzendorganisaties aangeboden, maar nog altijd kunt u deze training via het College bij uw onderneming aanbieden. Een goede en leerzame manier om het onderwerp ook bij u op de werkvloer bespreekbaar te maken.


Het College voor de Rechten van de Mens (CRM)
Het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) belicht, beschermt, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland door advies, onderzoek, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie. Werknemers die denken dat zij gediscrimineerd worden, kunnen voor advies contact opnemen met het CRM. Ook kunnen ze bij het CRM een verzoek om een oordeel indienen. Vaak hoeft het echter niet tot een procedure te komen. Het CRM heeft al vaak oordelen gegeven over dit onderwerp.

Ook werkgevers kunnen het CRM over hun eigen beleid een oordeel vragen. Het CRM oordeelt dan over (delen van) het beleid van de werkgever. De ervaring leert dat een dergelijk oordeel werkgevers aanknopingspunten biedt om het beleid in de toekomst te verbeteren.


Werving & Selectie Gids     
De online gids voor gelijke behandeling tijdens de werving en selectie
 

De werving- en selectiegids is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens. Deze website is opgezet voor iedereen die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid van een organisatie: P&O'ers, zelfstandig ondernemers, hr-specialisten en arbeidsbemiddelaars. De Werving & Selectie Gids kan u helpen bij het bepalen van de eisen die u aan sollicitanten mag stellen en bij het vormgeven van uw werving- en selectieprocedure. Gelijke behandeling staat daarin centraal. De inhoud is grotendeels gebaseerd op gelijkebehandelingswetgeving en oordelen van het  College voor de Rechten van de Mens.


Antidiscriminatiebureaus
Onafhankelijk advies en ondersteuning bij vragen en klachten over discriminatie
 
Sinds 2009 is elke gemeente in Nederland verplicht om een voorziening aan te bieden waar burgers terecht kunnen voor onafhankelijk advies en bijstand bij klachten over discriminatie. In de praktijk zijn deze voorzieningen veelal ondergebracht bij regionaal werkende antidiscriminatiebureaus (ADB's) die onafhankelijk zijn van de lokale overheid.

Een groot deel van deze ADB's zijn verenigd in de Landelijke Brancheorganisatie van ADB's (LBA). De LBA zorgt onder meer voor het beheer en onderhoud van een uniform landelijk registratiesysteem en rapporteert geregeld over de aard en omvang van discriminatie in Nederland. De LBA heeft een protocol vastgesteld voor de afhandeling van klachten over discriminatie. De leden van de LBA zijn verplicht dit protocol te hanteren. Verder dient de LBA als landelijk aanspreekpunt voor de werksoort en behartigt het de belangen van de ADB's op landelijk niveau.

Intercedenten en uitzendbureaus kunnen terecht bij de ADB's voor advies en ondersteuning bij vragen en klachten. Ook kunt u bij de ADB's terecht voor voorlichting, training en advies over non-discriminatiebeleid. Het ADB in uw regio kunt u vinden via de website www.discriminatie.nl


Art. 1
Kenniscentrum discriminatie Nederland

Art. 1 is hét landelijk expertisecentrum op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden. Onderzoekers, juristen, beleidsadviseurs, trainers en communicatiemedewerkers werken bij Art.1 samen om een uniek dienstenpakket aan te bieden:

  • Art. 1 onderzoekt discriminatie en verschaft helderheid over specifieke en actuele vragen.
  • Door Art. 1 verzamelde informatie is voor iedereen toegankelijk via de mediatheek.
  • Art. 1 vertaalt kennis in gerichte en concrete (beleids)adviezen voor overheden, organisaties en individuen.
  • Om (overheids)beleid succesvol te implementeren in de dagelijkse praktijk, biedt Art. 1 trainingen, workshops, debatten en lezingen.

Rijksoverheid
Dossier van de Rijksoverheid over gelijke behandeling op het werk

Tijdens de sollicitatieprocedure, op de werkvloer, bij de beloning en bij het ontslag mogen werkgevers volgens de Grondwet geen onderscheid maken op bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en nationaliteit. Toch is er discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarom heeft de overheid wetten gemaakt die werkgevers verplichten om werknemers gelijk te behandelen.


Nederlandse Federatie Stotteren (NFS)
De NFS verschaft informatie over stotteren in brede zin aan personen die stotteren (PDS), maar ook hun omgeving zoals ouders, therapeuten, leerkrachten, de maatschappij in het algemeen en dus ook aan werkgevers. Bij sollicitatieprocedures kan het stotteren een probleem lijken – en bij sommige banen (bv. verkeersleider op Schiphol) ook zijn. De ervaring leert echter dat er heel goede arbeiders, verkopers, advocaten, hoogleraren etc. zijn die stotteren. De NFS bepleit in dit verband om te kijken naar wat de PDS kan, en niet zozeer naar wat hij wellicht niet kan. Op de genoemde website staat ook informatie over de sollicitatieprocedure.