ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wijziging in regelgeving WAB

Naar aanleiding van een advies met betrekking tot uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Wet arbeidsmarkt in balans, heeft het kabinet geconcludeerd dat het wenselijk is om te kiezen voor een vereenvoudiging t.a.v. de terugwerkende kracht van de hoge WW-premie in bepaalde situaties.

Per 1 januari 2020 zullen slechts twee van de oorspronkelijk beschreven herzieningssituaties in werking treden. Ten eerste: indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de proeftijd wordt beƫindigd, geldt dat de WW-premie met terugwerkende kracht wordt aangepast naar de hoge premie. Ten tweede: indien er in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren worden verloond dan contractueel overeengekomen, geldt ook de hoge premie met terugwerkende kracht.

De herzieningssituaties die niet per 2020 in werking treden, betreffen de situaties waarin de werkgever de lage premie moet herzien naar aanleiding van het toekennen van een WW-uitkering. De komende tijd zal goed gemonitord worden wat er op dit vlak gebeurt en dan zal begin 2021 bepaald worden of, en wanneer deze regelingen alsnog worden ingevoerd.