ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU biedt eenvoudig alternatief voor ingrijpende en complexe wetswijzigingen bij huisvesting arbeidsmigranten

Met de modernisering van het woonwaarderingssysteem onzelfstandige woonruimte, kortweg WWSO, beoogt het ministerie van BZK onder meer kwaliteitsaspecten te integreren in een woningwaarderingstelsel. De ABU is hierover positief. Wel waarschuwt de ABU in een reactie op de internetconsultatie voor niet-beoogde en onwenselijke effecten. Een eenvoudig alternatief ligt voorhanden.

Met deze modernisering wordt bij het bepalen van de maximale prijs van een woning meer waarde aan kwaliteit toegekend. De ABU is hierover positief. Mensen die huis en haard verlaten om hier te komen werken verdienen kwalitatief goede huisvesting. Daarom wordt hier al jaren door de leden van de ABU op tal van manieren in geïnvesteerd. Bijvoorbeeld door het aanbieden van volledig gemeubileerde en gestoffeerde woonruimten, 24/7-beheer op grootschalige woonlocaties en recreatieve en/of sportfaciliteiten in grote complexen. ABU-leden zetten eigen huisvesting in of huren dit in bij verhuurders. De ABU betreurt het en keurt het af dat er in de uitzendsector bedrijven actief zijn die misbruik maken van de situatie en mensen uitbuiten.

De modernisering van het WWSO komt voort uit met name vraagstukken in de studentenhuisvesting en is gekoppeld aan de Wet Betaalbare huur. Deze wet, die onlangs voor advies naar de Raad van State is gestuurd, heeft als doel om de middenhuur beter te beschermen tegen te hoge huurprijzen. Welk proces dit wetsvoorstel gaat volgen, is na de val van het kabinet onduidelijk. Ook is onduidelijk of het WWSO van toepassing wordt op de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit hangt samen met het voornemen van het ministerie van BZK om de verhuur aan arbeidsmigranten alleen toe te staan met gebruik van een huurovereenkomst in de vorm van een doelgroepencontract. Ook hiervoor is een wetswijziging nodig. Wanneer de beoogde geplande internetconsultatie zal plaatsvinden is door de val van het kabinet nog onduidelijk. De wijziging zal onderdeel worden van de Wet goed verhuurderschap.

Negatieve gevolgen

De ABU waarschuwt in zijn reactie op de internetconsultatie voor de negatieve gevolgen van de modernisering van het WWSO op het investeringsklimaat en de verhuurdersmarkt van huisvesting voor arbeidsmigranten. Nu al is er krapte en nu al merken ABU-leden dat investeerders en verhuurders – door alle ontwikkelingen, onduidelijkheden en onzekerheden – terugtrekkende bewegingen maken. Dit is zorgelijk, omdat de woonvoorraad onzelfstandige woonruimten, waar veelal gebruik van wordt gemaakt, zal afnemen. Hierdoor komt ook de kwaliteit onder druk te staan. De woonomstandigheden zullen daarmee eerder verslechteren dan verbeteren.

Eenvoudig alternatief

Voor de ABU is niet het WWSO als zodanig het primaire probleem. Het knelpunt zit in de beleidskeuze om de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland als reguliere bewoning te duiden en in te richten langs de lijn van de studentenhuisvesting. Een andere en veel eenvoudigere oplossing is om in de wet aan het ‘contract naar aard van korte duur’ – dat nu vaak wordt gebruikt in de vorm van short stay-contracten – voor de doelgroep arbeidsmigranten een wettelijke opzegtermijn van vier weken op te nemen. Een dergelijke bepaling is na overleg tussen sociale partners in de uitzendsector inmiddels ook al opgenomen in de CAO voor Uitzendkrachten. Op die manier is een belangrijk advies van de commissie-Roemer opgevolgd, namelijk dat mensen bij einde arbeidsovereenkomst niet van de ene op de andere dag op straat komen te staan. Bijkomend voordeel is dat wanneer het in de wet staat, dit voor iedereen geldt. Oók voor werkgevers die mensen in eigen loondienst hebben en verhuurders.

Gerelateerde artikelen