ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU boekt vooruitgang in verbetering werk- en woonomstandigheden arbeidsmigranten

In het eerste kwartaal van 2023 heeft de ABU vooruitgang geboekt op verschillende speerpunten uit het plan Van goed naar beter. Een van de belangrijkste speerpunten was het vergroten van de bekendheid van de Fair Employment Code (FEC). De ABU heeft de landingspagina’s op de website verbeterd en voorlichtingsmateriaal naar leden gestuurd. Bovendien is extra menskracht ingezet om het klachtenafhandelingsproces te professionaliseren en werken we aan geautomatiseerde verwerking van klachten. Het nazorgproces voor afgehandelde klachten is ook gestart. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de afgelopen maanden.

Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid huisvesting

Een ander belangrijk speerpunt was het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van huisvesting. Vooruitlopend op wetgeving per 1 juli scheiden ABU-leden 1 april de contracten voor wonen en werk. Voorbeeldcontracten zijn beschikbaar in 11 talen. Daarnaast zijn er twee webinars georganiseerd voor leden om hen op de hoogte te brengen van alle wettelijke ontwikkelingen op dit gebied. Samen met FNV en CNV wordt er gewerkt aan een prijs-kwaliteitssysteem voor huisvesting. In samenwerking met de NBBU, FNV en CNV wordt er gewerkt aan een prijs-kwaliteitssysteem voor huisvesting in de Cao.

Obstakels in huisvesting en besluitvorming bouwprojecten

Naast de vertaling van deze nieuwe wetgeving naar de praktijk is er tegelijkertijd grote zorg over de effecten van nieuwe wetgeving op het investeringsklimaat voor de bouw en verbouw van nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten. Hierdoor zal de beschikbaarheid van de bestaande woningvoorraad die al te krap is, nog krapper worden. De ABU mist een goede praktijktoets bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving. Er is gestart de samenwerking met andere sectoren te zoeken om de gevolgen in kaart te brengen.

De beschikbaarheid van huisvesting en de besluitvorming over bouw- en verbouwprojecten blijven sowieso een groot obstakel. Het kwaliteitsprobleem is in belangrijke mate ook een kwantiteitsprobleem. Wetgeving alleen is niet voldoende en werkt zonder voldoende praktijktoets averechts. Hier missen we een toekomstvisie van de politiek over de rol van arbeidsmigratie aan het realiseren van brede welvaart in Nederland. De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen adviseert de regering hierover dit najaar.

Organisatie van huisvesting en werk voor werknemers die dak- en thuisloos zijn

De ABU is bezig met het organiseren van huisvesting en werk voor werknemers die werk- en dakloos dreigen te worden. Er worden gesprekken gevoerd met ketenpartners om dit vorm te geven. Er wordt inmiddels op beperkte schaal ervaring opgedaan en het doel is om operationeel te zijn in het derde kwartaal van dit jaar. Best practices zullen worden beschreven, gedeeld en geanalyseerd, met als doel structurele inbedding.

Onderzoek naar opleidingsbehoeften en samenwerking met DOORZAAM

Opleiden is een ander aandachtspunt. De ABU gaat een onderzoek uitvoeren om te kijken welke behoeften er zijn en wat er al wordt gedaan op het gebied van opleiden van internationale migranten. De resultaten zullen onder andere worden gedeeld met DOORZAAM als belangrijke partij in de sector om duurzame inzetbaarheid in de sector te faciliteren.

Samenwerking met Pharos, Trimbos en Bouwend Nederland voor gezondheidsbevordering en veiligheid

De ABU heeft gesprekken gevoerd met Pharos en Trimbos om verdere acties te ondernemen op het gebied van zorgpreventie. Dit gaat bijvoorbeeld om inzicht verkrijgen in de verantwoordelijkheden van het uitzendbureau en zorgverleners. Ook wordt aandacht besteed aan de toegang tot de gezondheidszorg. We zoomen daarbij in op alcohol, durgs en medicijngebruik, hoe je daar als uitzendbureau mee om kunt gaan. Ook de rol van vertrouwenspersonen met dezelfde culturele afkomst kunnen hierbij een rol spelen. Daarnaast zijn er samen met de NBBU gesprekken gevoerd met een aantal grote Bouwbedrijven en Bouwend Nederland om maatregelen te treffen voor het vergroten van de veiligheid voor uitzendkrachten op de bouwplaats. De planning is om voor de zomer een convenant te tekenen en de activiteiten te starten.

Informatievoorziening, arbeidsmigratie en ondersteuning van studenten

Naast het organiseren van huisvesting en werk, zal de ABU zich ook richten op goede informatievoorziening aan internationale medewerkers en het bewuster inzetten van arbeidsmigratie als oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt. Op de website is een landingspagina ontwikkeld met filmpjes over de verschillende aspecten van het verblijf in Nederland, beschikbaar in 11 talen. Daarnaast heeft de ABU studenten ondersteund bij een afstudeeropdracht met als thema de rol die circulaire migratie kan spelen bij het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Reflectieoverleg met ketenpartners

Met een aantal ketenpartners is een reflectieoverleg gestart waarin de voortgang van de activiteiten van de ABU wordt besproken. Ook komen de dilemma’s die de ABU bij de uitvoering ervaart aan de orde. De partners hebben zich bereid verklaard eens per vier maanden met elkaar op deze manier met de ABU in gesprek te gaan.

De ABU is vastbesloten om haar steentje bij te dragen aan het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van internationale medewerkers.

 

Gerelateerde artikelen