ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU steunt SER-advies voor meer werk- en inkomenszekerheid

Vandaag heeft de FNV – voorafgaand aan een rondetafelgesprek over het adviesrapport van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten – een rapport overhandigd aan de Tweede Kamercommissie SZW.

De FNV schetst in het rapport het beeld dat draaideurcontructies met uitzendkrachten op grote schaal voorkomen en pleit voor maatregelen om de werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten te vergroten.

De inzet van de ABU is voorkomen dat mensen jarenlang in een (uitzend)contract werken zonder dat ze daaraan zekerheid kunnen ontlenen. In het SER-advies Zekerheid voor mensen hebben de sociale partners hierover onder andere afgesproken om de onderbrekingstermijn in beginsel af te schaffen. Daarmee wordt voorkomen dat de rechtenopbouw van uitzendkrachten opnieuw begint wanneer ze langer dan zes maanden niet meer voor dezelfde werkgever werken.

Net als de FNV wil de ABU dat de werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten wordt vergroot. Het SER-advies doet goede voorstellen voor een verantwoorde verkorting van de contractflexibilieit, een gelijkwaardige beloning van uitzendkrachten vanaf dag 1 en een marktconforme pensioenregeling. De ABU wil samen met de vakbonden de stappen uitwerken die nodig zijn om de CAO voor Uitzendkrachten aan te laten sluiten bij het SER-advies.

Tot slot: uit een onafhankelijk onderzoek naar de positie van uitzendkrachten, vorig jaar in opdracht van het ministerie van SZW verricht, bleek dat er niet op grote schaal sprake is van draaideurconstructies en dat er dus van misbruik geen sprake is.

Gerelateerde artikelen