ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

SNF: 100%-controle voor alle huisvestingslocaties arbeidsmigranten

Op 1 september voert Stichting Normering Flexwonen (SNF) de 100%-controle in voor alle huisvestingslocaties van ondernemingen met het SNF-keurmerk. Hiermee geeft SNF gehoor aan de grotere vraag naar uitgebreidere inspecties door onder andere het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten.

 

De 100%-controle wordt een verplicht onderdeel van het SNF-keurmerk, waarbij alle huisvestigingslocaties van ondernemingen met het SNF-keurmerk jaarlijks geïnspecteerd worden, zowel administratief als op locatie. “De invoering van de 100%-controle en de jaarlijkse administratieve check zijn niet alleen een verbetering in ons proces, maar versterken de positie van huisvesting van arbeidsmigranten in heel Nederland”, aldus SNF-voorzitter Koos Karssen. “Eind 2019 hebben wij hiertoe al besloten en nu blijkt dat we hiermee ook tegemoet komen aan de aanbevelingen die door het Aanjaagteam zijn gedaan en die door de Tweede Kamer integraal zijn overgenomen.” De 100%-controle is een antwoord op kritiek die de afgelopen jaren werd geuit op de huidige controle via een steekproef. Hierbij werden met name bij grote gecertificeerde ondernemingen niet alle locaties geïnspecteerd.

 

Door het invoeren van een verplichte jaarlijkse administratieve controle wordt ook geanticipeerd op het vermoeden dat sommige ondernemingen slechte locaties niet melden in het locatieregister van SNF. Het SNF-keurmerk is daarnaast inhoudelijk uitgebreid met de eis dat in iedere locatie voldoende gelegenheid moet zijn om de was te (laten) doen. Ook is het onderwerp ‘toezicht en beheer’ aan de norm toegevoegd zowel bezien vanuit het oogpunt van de bewoners als van omwonenden. Op deze manier bouwt SNF verder aan een kwalitatief sterk en betrouwbaar keurmerk.

 

Eind 2019 heeft het bestuur besloten om de 100%-controle in te gaan voeren én om voor alle ondernemingen een jaarlijkse administratieve inspectie te verplichten. Dit om de positie van SNF te versterken. De kritiek op de steekproef en de zorgen over het opgeven van álle locaties waren daar aanleiding voor. In 2020 heeft het Aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer ook een 100%-controle geadviseerd.

 

De belangrijkste drie wijzigingen op een rij
  1. Per 1 september 2021 start de 100% – controle van alle huisvestingslocaties (in plaats van de huidige steekproefcontrole).
  2. Per 1 september 2021 vindt de jaarlijkse administratieve inspectie plaats om de volledigheid van het locatieregister te controleren. Deze wordt gepland in dezelfde periode waarin tot op heden de jaarlijkse inspectie plaats vond (dus een aantal weken vóór de vervaldatum van het keurmerk)
  3. Vanaf 1 juni 2021 is in de norm opgenomen dat in elke locatie voldoende gelegenheid moet zijn om de was te (laten) doen. En is ‘toezicht en beheer’, zowel vanuit het oogpunt van de omwonende als vanuit de bewoners, toegevoegd aan de norm.
Toelichting op de uitvoering van de inspecties
  • Er worden géén dubbele inspecties van locaties meer uitgevoerd: er is namelijk per locatie één “eerstverantwoordelijke” waarbij de inspectie wordt uitgevoerd. Zie dit filmpje met toelichting.
  • De inspecties worden verdeeld over vier kwartalen en geclusterd per stad, dorp of wijk. Dit betekent dat een inspecteur locaties van meerdere klanten op een dag bezoekt. De reistijd van de inspecteur wordt daarmee aanzienlijk beperkt: In de eerste periode worden de inspecties verdeeld over zestien maanden. Zie hieronder.
  • Herinspecties op locatie worden alleen nog uitgevoerd als het niet mogelijk is om herstel van een tekortkoming op een betrouwbare manier op afstand aan te tonen.
Eerste keer 100%-controle wordt uitgespreid over langere periode
De 100%-controle heeft, met name voor grote huisvesters, een grote impact. Om de kosten en het werk te verminderen geldt het volgende:
  • De eerste periode van 100%-controle wordt verlengd, namelijk van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022.
  • Alle locaties die in de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 zijn geïnspecteerd, hoeven in die eerste periode van de 100%-controle niet nogmaals te worden geïnspecteerd (Dit geldt niet voor ondernemingen die 1-2 locaties hebben). Dit scheelt in totaal een paar duizend inspecties.
Bonusregeling vanaf 2023: niet elk jaar inspectie van alle locaties
Vanaf 2023 gaat er een bonusregeling gelden. Ondernemingen die in de eerste periode van de 100%-controle goed resultaat behalen – dus weinig of geen tekortkomingen hebben – hoeven in de jaren daarna jaarlijks slechts eenderde van de locaties ‘live’ te laten inspecteren en kunnen de overige locaties ‘op afstand’ laten doen. Hoe dat er exact uit gaat zien en wat de kosten zijn, wordt nog uitgewerkt.

 

Locatieregister
Voor het goed uitvoeren van de inspecties en rapportages is het nieuwe locatieregister essentieel. U bent hierover al diverse malen per mail geïnformeerd. Zorg dat u tijdig uw locaties in het nieuwe locatieregister heeft gecontroleerd en aangevuld.

 

Kosten

De 100%-controle en jaarlijkse administratieve inspectie brengen voor veel bedrijven extra kosten met zich mee. Maar vanaf 1 september aanstaande worden er géén licentiekosten meer in rekening gebracht. De jaarbijdrage gaat vanaf 2022 wel stijgen, maar dat zorgt wel voor een evenredigere verdeling van de kosten tussen huurders en verhuurders.

Het bestuur gaat ervan uit dat door de genomen maatregelen en de bonusregeling de out-of-pocket-kosten voor veel ondernemingen uiteindelijk dalen of ongeveer gelijk blijven (vanaf 2023). Voor de grote ondernemingen met heel veel ‘eigen’ locaties zullen ze niet meer dan verdubbelen.

 

Samen een stap vooruit
De genoemde wijzigingen zijn niet alleen een verbetering in het SNF-proces, maar versterken de positie van huisvesting van arbeidsmigranten in heel Nederland. SNF gaat ervan uit dat alle SNF-geregistreerden hieraan een bijdrage leveren.

Gerelateerde artikelen