ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Steun voor advies aanjaagteam arbeidsmigranten, meer balans in uitwerking nodig

Betere regulering van de uitzendbranche, meer aandacht voor huisvesting voor arbeidsmigranten en goede registratie. Deze aanbevelingen doet het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten vandaag aan minister Koolmees om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. De ABU ondersteunt de gekozen richting, maar vindt de uitwerking van de aanbevelingen uit balans: te veel nadruk op de uitzendbranche, te weinig verantwoordelijkheid voor andere partijen in de keten.

Daar komt bij dat de voorstellen volgens ons fundamenteel ingrijpen in ons arbeidsbestel. Ook missen we de ambitie om te handhaven, wat een sluitende aanpak van malafide uitzenders niet haalbaar maakt. Tot slot: ook bij huisvesting zou een tandje mogen worden bijgezet.

Het aanjaagteam pleit voor een betere regulering van de branche en een sluitende aanpak. Dat geeft meer ruimte voor bonafide uitzenders. De ABU wil dit ook en heeft daartoe zelf voorstellen gedaan in Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche. Een aantal van deze voorstellen lezen we terug in het advies van het aanjaagteam. Namelijk een waarborgsom, een voorwaardelijke registratie bij de Kamer van Koophandel en toetsing bij de poort. Het voorstel voor verplichte certificering van uitzendbedrijven ligt wat de ABU betreft nog open.

Het aanjaagteam zet te weinig stappen als het gaat om uitbreiding van de handhavingscapaciteit. Jurriën Koops:

“Het probleem in de uitzendbranche is niet te weinig regels maar te weinig handhaving. Een sluitende aanpak kan alleen als er fors meer handhaving komt. Een uitbreiding van capaciteit zoals het aanjaagteam voorstelt, is een druppel op een gloeiende plaat. De pakkans voor malafide uitzenders blijft te laag.”

 

Aanpak huisvesting: weinig ambitieus
Wat betreft huisvesting vindt de ABU de aanbevelingen weinig ambitieus. Het aanjaagteam roept gemeenten en Rijk op om meer huisvesting te realiseren. Hoe en wanneer is onduidelijk. Dit terwijl er een schrijnend tekort is van 120.000 bedden. De ABU vindt dit een gemiste kans: gemeenten en provincies zijn een onderdeel van de oplossing en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast vindt de ABU meer en betere huisvesting een belangrijke voorwaarde om bed en brood zorgvuldig los te koppelen.

Positief is dat het aanjaagteam gemeenten verplicht om huisvesting van arbeidsmigranten te koppelen aan nieuwe bedrijvigheid. Koops: “Gemeenten trekken maar wat graag nieuwe bedrijven aan. Maar te veel gemeenten kijken weg als het gaat om huisvesting van de mensen die daar gaan werken. Goed dat de commissie dit punt adresseert.”

Ingrijpende voorstellen arbeidsbestel
Het aanjaagteam doet verder een aantal verstrekkende voorstellen om uitzendwerk te reguleren. Zo wordt gepleit voor een minimuminhuurtarief voor uitzendkrachten in cao’s en een wettelijk verplichte inkomensgarantie van twee maanden voor arbeidsmigranten. Koops: “Dit gaat verder dan waarvoor het aanjaagteam in het leven is geroepen. De ABU wil ook af van de concurrentie op arbeidsvoorwaarden, maar deze voorstellen dragen daaraan niet bij. Ze grijpen bovendien fundamenteel in op het arbeidsrecht en ons arbeidsbestel.”

Lees het Advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (pdf).

Gerelateerde artikelen