ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update ABU Fair Employment Code

Eén van de klachten die vaak in de pers verschijnt heeft te maken met verrekeningen die worden gedaan op het loon van de arbeidsmigrant. Er worden boetes opgelegd in relatie tot bijvoorbeeld de huisvesting en die worden dan verrekend met het loon en de eindafrekening bij uit dienst gaan. In de ABU-cao is al een bepaling opgenomen m.b.t. het verrekenen van boetes, in art. 37 staat dat er alleen een verrekening mag worden gedaan als het gaat om justitiële of bestuurlijke boetes (bijvoorbeeld verkeersboetes).

In de ABU Fair Employment Code staan nu ook de afspraken met betrekking tot het verrekenen van boetes. Daarnaast wordt nog aandacht besteed aan schadevergoedingen:

Boetes en schadevergoedingen: het verrekenen van boetes via de loonstrook is uitsluitend toegestaan met betrekking tot door de arbeidsmigrant verschuldigde justitiële en bestuurlijke boetes. Het verrekenen van andersoortige boetes is verboden. Arbeidsmigranten die met opzet of vanuit bewuste roekeloosheid schade toebrengen aan de werkgever of de verhuurder, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

De schadevergoeding bedraagt maximaal de werkelijke herstelkosten van het beschadigde object.

Hoe kan je het beste te werk gaan bij een schadevergoeding?

Als er bijvoorbeeld schade is aan de huisvesting (die door de uitzendkracht met opzet of vanuit bewuste roekeloosheid is gemaakt) waardoor er kosten gemaakt worden om dit te repareren, dan kun je de flexwerker hiervoor aansprakelijk stellen en kunnen de daadwerkelijke herstelkosten verhaald worden.

Het is hierbij van belang om goede afspraken te maken in de huur-/bruikleenovereenkomst die is gemaakt met de flexwerker. Spreek daarin af hoe schades worden afgehandeld en zorg voor bewijslast/onderbouwing van de gemaakte kosten en een specificatie richting de flexwerker zodat hij/zij ook weet wat er betaald dient te worden. Ook is het van belang dat de flexwerker de kans krijgt om bezwaar te maken en dat een schade ook daadwerkelijk is opgelost, zodat er niet betaald wordt voor iets wat niet is opgelost.

Op grond van 7:632 lid 1 onder a BW is verrekening van een schadevergoeding mogelijk (zowel op het periodiek uit te betalen loon als bij het einde van de overeenkomst). Let op, het is wettelijk niet toegestaan te om verrekenen als de werknemer daarmee onder het netto equivalent van het wettelijk minimumloon komt.

Gerelateerde artikelen