ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU: CAO voor Uitzendkrachten niet bedoeld als draaideur

Onzeker werk, draaideurconstructies en (WW-)fraude in de uitzendbranche krijgen de laatste dagen veel aandacht in de media en van de politiek.

De ABU spreekt zich uit tegen het gebruik van de flexibiliteit in de CAO voor Uitzendkrachten, louter en alleen om uitzendkrachten op de arbeidsmarkt ‘rond te pompen’ zonder opbouw van rechten (voor de rechtspositie, beloning of pensioen), enkel om te kunnen concurreren op arbeids- en/of loonkosten. Dit doet afbreuk aan de bedoeling van de cao om bij te dragen aan de opstapfunctie van uitzendwerk op de arbeidsmarkt en staat haaks op het goed werkgeverschap dat de ABU met deze cao invulling wil geven.

In het lopende overleg over de vernieuwing en harmonisatie van de cao’s voor uitzendkrachten is het verbeteren van de werkzekerheid van uitzendkrachten een van de belangrijkste onderwerpen op de cao-tafel. In het cao-overleg hebben werkgevers voorstellen gedaan om draaideureffecten zoveel mogelijk te voorkomen en zijn daarover in gesprek met de vakbonden.

Werkgevers hebben zich daarbij ook nadrukkelijk bereid verklaard te bezien hoe de huidige wachttermijn voor de pensioenregeling voor uitzendkrachten is te verkorten op een verantwoorde manier (m.n. voor de uitvoering van de pensioenregeling). Daartoe zullen cao-partijen ook een onderzoek laten doen naar de effecten van het mogelijk verkorten van die pensioen-wachttermijn.

De ABU zet zich krachtig af tegen fraude met betrekking tot uitzendwerk. Zo zijn de ABU en leden van de ABU betrokken bij een pilotproject van UWV om door samenwerking tussen uitzendondernemingen en UWV fraude met WW-aanvragen effectiever te kunnen bestrijden.

Gerelateerde artikelen