ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

SER-advies geeft helderheid over positie uitzendwerk

Het SER-advies Zekerheid voor mensen geeft helderheid over de positie van uitzendwerk: uitzendwerk wordt goed verankerd in de wet, met een eigen rijbaan en voldoende ruimte voor de allocatie- en opstapfunctie. Daarnaast voorziet het advies in de door de ABU gewenste integrale aanpak en een gelijk speelveld door ook het gebruik van zzp en andere vormen van flexibel werk beter te regelen.

Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU: “Het SER-advies sluit aan bij onze kwaliteitsstrategie. De werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten verbeteren. Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste werkdag ten minste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als bij de inlener. De ABU wil samen met de vakbonden de stappen uitwerken om de CAO voor Uitzendkrachten aan te laten sluiten bij het SER-advies en roept FNV, CNV en De Unie op om snel weer aan de onderhandelingstafel te komen.”

De flexibiliteit van het uitzendbeding gaat terug van 78 weken naar maximaal 52 weken en wordt in de wet verankerd. In de fase erna is het mogelijk om maximaal zes contracten in twee jaar aan te bieden. Dit wordt ook vastgelegd in de wet en is conform de wens van uitzenders. De totale termijn van uitzenden gaat terug van vijfeneenhalf jaar naar drie jaar. Voor alle werkgevers vervalt de onderbrekingstermijn van zes maanden. Er komt een uitzondering voor seizoenwerkers en studenten en scholieren. De SER adviseert om in plaats van een uitzendvergunning een verplicht certificeringssysteem in te richten.

Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden vanaf dag een
Uitzendkrachten hebben vanaf dag een recht op een pakket arbeidsvoorwaarden dat ten minste gelijkwaardig is aan de arbeidsvoorwaarden van werknemers die bij de inlener hetzelfde werk doen. Dit wordt vastgelegd in de wet. De uitwerking daarvan ligt bij sociale partners. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “De door de SER voorgestelde stap naar gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden is voor de branche een grote en belangrijke, die past binnen onze kwaliteitsstrategie.” De SER adviseert om de pensioenregeling stap voor stap te laten groeien naar een marktconforme regeling. Daardoor bouwen uitzendkrachten sneller en meer pensioen op dan nu het geval is.

Kaf en koren
Koops: “Het SER-advies kan in potentie het kaf van het koren in de uitzendbranche scheiden. Dat kan alleen als er een waterdicht certificeringssysteem komt met voldoende capaciteit voor controle en handhaving. Een sluitende aanpak dus waarvoor de ABU al eerder pleitte. Uitzendwerk zal duurder worden. Tegelijkertijd blijft de uitzendformule intact met meer zekerheid en duidelijkheid voor iedereen én er komt een rem op de mogelijkheid om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dat snijdt malafide uitzenders de pas af en geeft onze leden de mogelijkheid om uitzendwerk neer te zetten op basis van toegevoegde waarde.”

De ABU roept een nieuw kabinet op om dit advies gelijktijdig en in samenhang over te nemen.

Gerelateerde artikelen