ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Opgaveformulier vergoeding vakbondscontributie in aantocht

In deze periode stellen de vakbonden het opgaveformulier voor vakbondscontributie beschikbaar aan de uitzendkrachten. Het kan daarom voorkomen dat een uitzendkracht die lid is van een vakbond zich bij u meldt om deze contributie fiscaal te faciliteren. In de CAO voor Uitzendkrachten is dit zo bepaald ((artikel 41 lid 1).

De uitzendkracht verstrekt een opgave aan de uitzendonderneming. Het contributiebedrag wordt in mindering gebracht op de brutoloonbestanddelen. Dit voor zover dit fiscaal gefaciliteerd kan worden en het brutoloon toereikend is.

Is het brutoloon niet toereikend? Dan zijn er nog andere mogelijkheden om de vergoeding te geven. Zo kan de vergoeding in delen worden gegeven, zodat aan de vereiste van het WML wordt voldaan. Ook kan de vergoeding ten laste van de vakantiebijslag worden verstrekt.

In het kader van goed werkgeverschap verzoeken wij u met de uitzendkracht te bekijken wat de beste oplossing voor hem/haar is.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen