ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon:

Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Correctie uurloon

De wet kent nog geen minimumuurloon. SZW publiceert wel uurlonen, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, dient u er zorg voor te dragen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. Op grond van artikel 17 lid 4 (inlenersbeloning) en/of artikel 33 lid 4 (cao-beloning allocatiegroep) bent u ook gehouden een correctie toe te passen, indien het feitelijk loon voor een voltijdswerkweek minder bedraagt dan het minimumloon.

BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels voor leerlingen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar gelden de reguliere staffels.

Staatscourant

De bekendmaking van de verhoging van het WML (inclusief de staffels voor het jeugd WML en de alternatieve staffel voor BBL’ers) in de Staatscourant vindt u hier.

Verhoging “cao-beloning allocatiegroep”:

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor de beginsalarissen van de tabel voor de “cao-beloning allocatiegroep”, zoals die is opgenomen in artikel 33 in de nieuwe ABU-CAO.

Per 1 juli 2020 zullen de opgenomen beginuurlonen wijzigen. Voor de functiegroepen 1, 2 en 3 geldt het minimumloon (per 1 juli 2020 € 9,70 o.b.v. een 40-urige werkweek). Voor de functiegroepen 4, 5 en 6 geldt dat het uurloon o.g.v. artikel 33 lid 11 wordt verhoogd met het afgesproken percentage van de WML-verhoging, namelijk 1,60% per 1 juli 2020.

De tabel voor “cao-beloning allocatiegroep” komt er per 1 juli 2020 als volgt uit te zien:

 

Functiegroep

(I)

Beginsalaris Allocatiegroep

(II)

Periodieke verhoging naar functiegroep

 1 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25%
 2 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25%
 3 wettelijk minimum(jeugd)loon 2,25%
4 € 11,46 2,25%
5 € 11,98 2,25%
6 € 12,56 2,25%

* Voor de minimum feitelijke uurlonen in deze tabel is uitgegaan van de voor deze cao geldende normale arbeidsduur van 40 uur per week. Bij een normale arbeidsduur bij de opdrachtgever die minder is dan 40 uur per week, dient het uurloon gebaseerd op het wettelijk minimum(jeugd)loon te worden herberekend, zodat wordt voldaan aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Verhoging feitelijke uurlonen van uitzendkrachten onder de “cao-beloning allocatiegroep”:

Naast de verhoging van de tabel zal ook het feitelijk uurloon van de uitzendkracht (die onder de cao-beloning allocatiegroep valt) per 1 juli 2020 verhoogd moeten worden met het afgesproken percentage van de WML-verhoging (1,60%). Als de verhoging van het uurloon samenvalt met een periodieke verhoging, wordt eerst het feitelijk uurloon verhoogd en wordt daarna de periodieke verhoging toegepast.

Voor uitzendkrachten in de leeftijden van 15 t/m 20 jaar kunnen op de feitelijke uurlonen de percentages van het wettelijk minimumjeugdloon worden toegepast (de staffels voor het jeugd-WML vindt u in de Staatscourant). Let op: voor de vaststelling van het toe te passen percentage naar leeftijd wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden.

Gerelateerde artikelen