ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) en einde overgangsregeling

Vanaf 1 januari 2019 is het geboorteverlof uitgebreid van twee dagen naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, waarbij de partners gedurende deze periode recht hebben op doorbetaald verlof.

Doordat in artikel 57 ABU-CAO twee dagen kraam(geboorte)verlof is opgenomen, kon tot 1 juni 2019* gebruik worden gemaakt van het overgangsrecht en konden deze twee dagen nog worden toegepast.
*De datum 1 juni 2019 heeft te maken met de looptijd van de huidige ABU-CAO.

Op 1 juni 2019 wordt de ABU-CAO verlengd en komt het overgangsrecht van de WIEG te vervallen. Hierdoor moet worden teruggevallen op de wet met als gevolg dat geen beroep meer kan worden gedaan op de uitzondering van artikel 57 ABU-CAO. Dit betekent dat vanaf bovengenoemde datum de uitzendkracht onverkort recht heeft op het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met doorbetaling van loon.

Voor verdere vragen over de WIEG kunnen ABU-leden terecht op het ledennet.

Gerelateerde artikelen