ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten en avv

De afgelopen periode hebben ABU, NBBU en vakbonden intensief overleg gevoerd over de CAO voor Uitzendkrachten. Belangrijk kader voor de onderhandelingen wordt gevormd door onder andere het SER-MLT-advies, het adviesrapport van de commissie Roemer en het regeerakkoord. Voor de inzet van de ABU vormt onze kwaliteitsstrategie het uitgangspunt. We willen uitzendwerk verbeteren en komen tot uitvoerbare en handhaafbare afspraken in een stapsgewijze benadering met voldoende implementatietijd (zes maanden).

De inzet van partijen was de laatste weken gericht op het realiseren van een deelakkoord voor een cao voor 2023. Daar is op 6 juli nog tot in de nacht over onderhandeld, maar helaas is het niet gelukt. ABU, NBBU en vakbonden hebben vastgesteld dat een akkoord over een nieuwe cao nu niet mogelijk is. Afgesproken is de onderhandelingen daarvoor in september te vervolgen. Daarbij hebben partijen zich gerealiseerd dat de invoering van veel wijzigingen per 1 januari 2023 onhaalbaar zou worden.

Partijen hebben daarom wel een afspraak over twee aanpassingen per 1 januari 2023 gemaakt. De principeafspraak voor deze wijzigingen was al gemaakt in het akkoord van november 2021. Aan die afspraak is nu een nadere invulling gegeven.

Het betreft de verhoging van de werkgeverspremie in de Basisregeling naar het niveau van de Plusregeling. Dit betekent dat per 1 januari 2023 de werkgeverspremie 8% van de pensioengrondslag bedraagt. Die grondslag is gelijk aan die voor de Plusregeling. Verder hebben partijen de eerder gemaakte afspraak over de vaste eindejaarsuitkering, die met ingang van 1 januari 2023 onderdeel gaat uitmaken van de elementen van de inlenersbeloning, nader uitgewerkt.

Daarnaast is er een aantal aanpassingen per 1 juli en 1 augustus. Over de inhoudelijke wijzigingen bent u al eerder geïnformeerd. De wijzigingen betreffen een aantal tekstuele verbeteringen, de loonschalen voor de allocatiegroep, de private aanvulling WW en WGA en de regeling voor in het buitenland gevestigde ondernemingen. Deze laatste aanpassing is het gevolg van wetswijzigingen, waardoor de gehele cao van toepassing is op ondernemingen die direct uit het buitenland uitzenden. Hier vindt u alle wijzigingen overzichtelijk bij elkaar.

Afgelopen dinsdag is tijdens de extra gehouden ALV de uitkomst van de cao-onderhandelingen toegelicht en hebben de leden ingestemd met de twee tussentijdse cao-wijzigingen. De wijzigingen worden aangemeld bij het ministerie SZW en algemeen verbindend verklaring (avv) zal worden verzocht. De aanpassing van de pensioenregeling zal worden meegenomen in de verplichtstelling. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Gerelateerde artikelen