ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket, start mobiliteitsteams in drie regio’s

Het coronavirus kost banen en werk. Daarom heeft het kabinet op 28 augustus jl. een aanvullend sociaal pakket van €1,4 miljard aangekondigd, als onderdeel van het derde steun- en herstelpakket. Hiermee wordt onder andere met scholing en bemiddeling ingezet op het snel vinden van een nieuw inkomen. Onderdeel van het sociaal pakket is ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk, waaronder aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams, de tijdelijke impuls voor de doelgroep van de banen afspraak en de gemeentelijke re-integratie dienstverlening.

Een breed consortium aan samenwerkingspartners heeft afspraken gemaakt over hoe we deze van-werk(loosheid)-naar-werk crisisdienstverlening gaan vormgeven in de 35 arbeidsmarktregio’s.

Drie arbeidsmarktregio’s – Groot Amsterdam, Midden Brabant en Utrecht – zijn gestart met het inrichten van mobiliteitsteams die extra bemiddeling gaan bieden. Medio 2021 moeten in alle 35 arbeidsmarktregio’s de loketten van de mobiliteitsteams zijn geopend. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV en VCP, werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO en SBB en de ministeries van OCW en SZW. De ABU, AWVN, OVAL, NBBU, VSNU, Vereniging Hogescholen en NBBU steunen de aanpak. Vanuit de ABU blijven wij inzetten op nauwe aansluiting van private intermediairs die de regionale mobiliteitsteams kunnen ondersteunen in deze dienstverlening en kunnen bijdragen aan de bemiddeling van werk naar werk.

Per vandaag, 1 december, zijn er ook weer ontwikkeladviezen beschikbaar. Er is ruimte voor 50.000 ontwikkeladviezen. Voor 2021 is €30 miljoen beschikbaar gekomen via het sociaal pakket, plus nog eens €7 miljoen naar aanleiding van een motie.

Het bericht met de link naar de uitgebreide kamerbrief vindt u hier.

Gerelateerde artikelen