ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbobeleid Vast

Een gedegen arbeidsomstandighedenbeleid heeft veel voordelen:

  • Het verkleint de kans op ongelukken en verzuim. Dit voorkomt een hogere werkdruk voor collega’s bij uitval van medewerkers.
  • Het geeft helderheid over taken en werkafspraken. Dit wordt gewaardeerd door werknemers en het neemt onzekerheid weg.
  • Het beperkt aansprakelijkheidsrisico’s voor het bedrijf bij ziekte of ongevallen.

Preventie

Een werkend Arbobeleid begint met een goed preventiebeleid en bevat de volgende onderwerpen:

  • Risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E): de RI&E geeft inzicht in de arbeidsrisico’s binnen de organisatie en maakt duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om die risico’s te verkleinen of te voorkomen. Ieder bedrijf met personeel is verplicht een RI&E te maken en maatregelen te nemen om de risico’s te verkleinen. (ALLEEN VOOR LEDEN: meer over de RI&E op het ledennet)
  • Arbocatalogus Vaste Medewerkers: geeft werkgevers en werknemers oplossingen om risico’s op de werkplek en de gevolgen daarvan structureel te verminderen. (ALLEEN VOOR LEDEN: meer over de arbocatalogus op het ledennet)
  • Ziekteverzuimbeleid
  • Bedrijfshulpverlening (BHV): met BHV kunnen de gevolgen van brand en ongevallen binnen een bedrijf worden beperkt. Als werkgever moet je de aangewezen medewerkers voldoende instrueren, opleiden en voorzien van voldoende hulpmiddelen om hun BHV-taak goed en veilig te kunnen uitvoeren.
  • Preventiemedewerker: houdt zich bezig met het voorkomen van ongevallen en verzuim. In de Arbowet staat dat elke uitzendorganisatie minimaal één preventiemedewerker moet hebben.
  • Preventief medisch onderzoek: (PMO en wettelijk PAGO genoemd): de werkgever moet de werknemers periodiek in de gelegenheid stellen om een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Het doel van een PMO is om gezondheidsrisico’s van het werk zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Wie voert het uit?

De directie is verantwoordelijk voor het preventiebeleid. In kleinere bedrijven mag de werkgever de preventietaken zelf uitvoeren. Bij méér dan 25 medewerkers in vaste dienst, moet een preventiemedewerker worden aangewezen. Hij of zij heeft als wettelijke taak (mee) te werken aan de RI&E en het plan van aanpak. Bij ingewikkelde situaties kan een beroep worden gedaan op externe deskundigen zoals de arbodienst.

Gerelateerde artikelen