ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

SNA en verzoek tot uitstel betaling belastingen

Ondernemingen kunnen voor  alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Dit uitstel moet u schriftelijk en gemotiveerd aanvragen.

De ABU heeft contact opgenomen met SNA om te vragen hoe wordt omgegaan met het verzoek tot uitstel van betaling van belastingen in de NEN 4400 normering. Wanneer uitstel wordt verzocht bij de fiscus en zij het verzoek ontvangen hebben, zal de fiscus de invordering stopzetten. Het is niet duidelijk of hiervan een bevestiging wordt verstrekt. Wanneer SNA via een audit of via de verklaring omtrent het betalingsgedrag van de Belastingdienst op de hoogte geraakt van het verzoek tot uitstel van betaling en deze nog niet is verleend door de fiscus, zullen zij nu nog de normale werkwijze hanteren.

Normaliter is het zo dat de inspectie instelling in een dergelijk geval een zogenaamde driemaandsminor oplegt. U moet dan wel uw schriftelijke verzoek en motivering aan SNA laten zien, zodat zij kunnen vaststellen dat u het uitstel daadwerkelijk heeft verzocht. Een driemaandsminor houdt in dat SNA in de gaten houdt of de onderneming binnen drie maanden voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving. Zodra de fiscus goedkeuring verleent aan het uitstel, zal deze minor vervallen. Wel zal de auditfrequentie van de onderneming worden verhoogd naar drie maanden. Er is immers sprake van een verhoogd risico dat de verplichtingen niet nagekomen kunnen worden en dit kan mogelijk tot een risico voor de inlener leiden. Het is wel belangrijk dat de onderneming de voorwaarden die worden gesteld aan het uitstel naleeft. De driemaandscontrole kan ook een bureaucontrole betreffen.

De NEN 4400 norm beschrijft precies welke auditfrequentie op welke omstandigheden van toepassing is. SNA werkt met geaccrediteerde inspectie instellingen en deze moeten hetgeen door de norm wordt voorgeschreven uitvoeren. Doen zij dit niet, dan raken zij de accreditatie kwijt en mogen ze geen controles meer uitvoeren voor SNA.

Vorige week en gisteren heeft het kabinet een pakket maatregelen afgekondigd. Waaronder ook fiscale maatregelen. Het is mogelijk om te verzoeken om bijzonder belastinguitstel. Dit is voor SNA ook een nieuwe bijzondere situatie. SNA onderzoekt momenteel hoe zij met deze bijzondere situatie om moet gaan. De ABU heeft daarvoor nauw overleg met SNA. Zodra er meer bekend is, zullen wij u nader hierover informeren.

Gerelateerde artikelen