ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Aankondiging SEO-onderzoek voortgang Banenafspraak - vijfde meting

Net als voorgaande jaren gaat SEO Economisch Onderzoek u rond 20 mei misschien benaderen om gegevens aan te leveren voor het onderzoek naar de voortgang van de Banenafspraak. Daarbij wordt gekeken hoeveel extra banen er eind 2019 zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, ten opzichte van december 2019.

Wij roepen u op om de gevraagde gegevens te leveren. Zo kan SEO berekenen hoeveel detacheringen en uitzendrelaties bij de sector markt danwel overheid horen. Deze informatie is voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) essentieel om te beoordelen hoe de sectoren hebben gepresteerd bij het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Uw medewerking aan dit onderzoek is belangrijk. Door de afgelopen metingen konden wij aantonen dat de uitzendbranche 17% van de extra banen sinds de 0-meting gerealiseerd heeft en dus een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep Banenafspraak. Wij hopen daarom op uw medewerking.

Doel onderzoek

Uitgeleende werknemers tellen voor de Banenafspraak niet mee bij hun formele werkgever (de uitlenende werkgever), maar bij het inlenende bedrijf. Het inlenende bedrijf is niet bekend bij UWV maar is alleen bekend bij het uitlenende SW-bedrijf of uitzendbedrijf. Het ministerie van SZW heeft SEO Economisch Onderzoek net als voorgaande jaren ingeschakeld om de inlenende werkgevers te achterhalen. Op basis van een steekproef van het totale bestand van uitgeleende personen in het doelgroepregister, wordt achterhaald welk deel actief was in de marktsector en welk deel in de overheidssector.

Wet vereenvoudiging Banenafspraak

U vraagt zich misschien af hoe dit onderzoek zich verhoudt tot de plannen van het kabinet om de Wet banenafspraak te vereenvoudigen, en het opheffen van het onderscheid tussen de sectoren overheid en markt. Er ligt op dit moment een wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de Banenafspraak. De vereenvoudigde wet gaat naar verwachting in 2022 in werking, wat betekent dat we tot dan in ieder geval nog graag de inspanningen van de verschillende sectoren willen meten. De huidige meting richt zich op de aantallen uit 2019. Voor deze meting is het opheffen van het onderscheid dus nog niet van belang.

Privacy

Dit jaar vindt het onderzoek voor de zesde keer plaats. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt strikte eisen aan het delen van persoonsgegevens. SEO en SZW hebben acties ondernomen om aan deze eisen te voldoen. Het is uitdrukkelijk toegestaan om de gegevens die SEO aan u vraagt over te dragen, zonder extra acties van uw kant.

Het verwerken van persoonsgegevens voor dit onderzoek is toegestaan op basis van een rechtmatige grondslag. De verwerking van persoonsgegevens in dit onderzoek is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG), te weten de Wet banenafspraak (onderdeel van de Wet Suwinet). Het gaat hierbij zowel om de verwerking van BSN van uitgeleende werkgevers als van de contactgegevens van ABU-leden. We willen daarnaast benadrukken dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de contactgegevens van leden. Deze zullen door SEO uitsluitend gebruikt worden voor dit onderzoek en zullen verwijderd worden zodra het onderzoek is afgerond.

Verzoek

Wij begrijpen dat het omgaan met de huidige coronacrisis veel tijd opeist en dat u het wellicht drukker heeft dan voorgaande jaren. Toch roepen wij u nadrukkelijk op om de gevraagde gegevens te leveren, zodat SEO kan berekenen hoeveel detacheringen en uitzendrelaties aan de sector markt respectievelijk overheid toebehoren. Om te zorgen voor een representatieve verdeelsleutel, is uw tijdige medewerking aan dit onderzoek essentieel. Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Mede namens de onderzoekers danken wij u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Femke Kooijman, kooijman@abu.nl

Gerelateerde artikelen