ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De laatste wijzigingen rond het doelgroepregister

Per ingang van dit jaar zijn er een aantal wijzigingen ingegaan rondom het doelgroepregister, waarin staat welke mensen onder de banenafspraak vallen.

Opname in het doelgroepregister

In het doelgroepregister houdt UWV bij welke mensen onder de banenafspraak vallen. Veel mensen met een arbeidsbeperking – bijvoorbeeld Wajongers met arbeidsvermorgen – komen automatisch in het doelgroepregister.

Maar in sommige gevallen kan het ook op aanvraag. De volgende mensen zijn nu ook toegevoegd aan het doelgroepregister:

Mensen die vóór hun achttiende verjaardag of tijdens hun studie al een ziekte of beperking hadden, die al werken en die alleen met behulp van een werkvoorziening (zoals een aangepaste auto) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Voorheen zouden de banen van deze mensen alleen meetellen voor de banenafspraak als werkgevers te weinig banen zouden realiseren en de Quotumwet in zou gaan. Met de gelijkschakeling van de ‘doelgroep banenafspraak’ en de ‘quotumgroep’ wordt de kans dat de Quotumwet wordt geactiveerd, iets kleiner en/of uitgesteld.

Uitschrijving doelgroepregister
Niet alle werknemers die recht hebben op opname in het doelgroepregister willen dit ook. Mensen die ongewild in het doelgroepregister staan, kunnen vanaf nu UWV verzoeken om zich uit te laten schrijven. Dat geldt overigens alleen voor mensen die onder de zogenaamde t+2-regel vielen.

Oorspronkelijk gold dat de opname in het doelgroepregister eindigde op 31 december van het tweede kalenderjaar, volgend op de datum waarop de werknemer niet meer aan de doelgroepcriteria voldeed. Nu is geregeld dat hun inschrijving tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd doorgaat. Maar er zijn ook werknemers die opname in het doelgroepregister onwenselijk vinden als zij niet langer arbeidsbeperkt zijn in de zin van de wet. Zij vinden opname in het doelgroepregister stigmatiserend. Het draagt in hun ogen ook niet langer bij aan hun positie op de arbeidsmarkt. Als zij inderdaad niet meer voldoen aan de doelgroepcriteria, kunnen ze zich laten uitschrijven. De baan waarop iemand werkt, telt voor de werkgever dan niet langer mee voor de banenafspraak/quotumregeling en de werkgever verliest een aantal voordelen, waaronder de no-riskpolis.

De wetgever noemt het daarom “verstandig” als de werknemer de werkgever vooraf informeert over zijn verzoek om uitschrijving. Maar uiteindelijk is het de werknemer die de beslissing maakt.

Bron: AWVN, 2020
Femke Kooijman: kooijman@abu.nl

Gerelateerde artikelen