ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Loonkostenvoordeel 56+

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of herplaatsen.

Het gaat om de volgende groepen mensen:

 • Oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
 • Werknemers met een arbeidsbeperking
 • Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers

Hiermee krijgen kwetsbare groepen betere kansen op de arbeidsmarkt. Het LKV is per 1 januari 2018 in de plaats gekomen van de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen is voor alle groepen een doelgroepverklaring vereist. Het vaststellen van de tegemoetkoming gebeurt voor het eerst in 2019, over 2018.

Hoeveel loonkostenvoordeel de werkgever ontvangt, is afhankelijk van de doelgroep waartoe de werknemer behoort. De bedragen per doelgroep zijn als volgt:


*voor deze doelgroep geldt de tegemoetkoming voor maximaal 1 jaar

De werkgever kan voor een of meer van zijn werknemers recht hebben op een of meerdere loonkostenvoordelen. De werkgever en de werknemer moeten dan aan de voorwaarden voldoen. Die verschillen per loonkostenvoordeel.

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)

De werkgever heeft recht op het voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan vier voorwaarden:

 1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 2. Hij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 3. Hij was in de zes maanden voor hij in dienst kwam, niet bij deze werkgever in dienst.
 4. Hij had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • inkomensondersteuning Wet Wajong
  • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
  • uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen

Verder geldt:

 • De werkgever heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.
 • In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever aan dat hij dit loonkostenvoordeel voor de werknemer wil aanvragen.

Voldoen de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden, dan mag de werkgever het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal drie jaar aanvragen voor deze werknemer.

 • Het recht op en de hoogte van het loonkostenvoordeel wordt vastgesteld in het opvolgende kalenderjaar:
  • U ontvangt vóór 15 maart van het opvolgende kalenderjaar een voorlopige berekening. De berekening is gebaseerd op de loonaangiften en correctieberichten over het voorgaande kalenderjaar die tot en met 31 januari van het lopende kalenderjaar zijn ingediend.
  • Is deze voorlopige berekening niet juist, dan kunt u tot en met 1 mei van het lopende kalenderjaar correctieberichten indienen. 1 mei is de peildatum voor de definitieve vaststelling.
  • Het UWV stelt vast of u als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen en berekent de hoogte hiervan.
  • De Belastingdienst krijgt deze informatie van het UWV en maakt hiervoor een beschikking op. Deze beschikking wordt uiterlijk 1 augustus van het lopende kalenderjaar naar u verstuurd. De Belastingdienst betaalt vervolgens binnen zes weken automatisch uit.

Lees meer op de website van het UWV  en bij de Rijksoverheid: Kennisdocument WTL.

Gerelateerde artikelen