ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onnodige beëindiging arbeidscontracten met statushouders i.v.m. identificatieplicht

Steeds meer werkgevers nemen statushouders in dienst. Onlangs signaleerde VluchtelingenWerk Nederland dat werkgevers van statushouders de arbeidsovereenkomst beëindigen wanneer de asielvergunning bepaalde tijd afloopt. Dit gebeurt uit vrees voor een boete van de inspectie, omdat werkgevers problemen denken te krijgen t.a.v. de identificatieplicht. Een onnodige maatregel, zo zegt VluchtelingenWerk Nederland, omdat de inspectie in deze situatie geen boete mag opleggen aan de werkgever.

Statushouders moeten na vijf jaar hun huidige verblijfsvergunning ‘bepaalde tijd’ verlengen of een vergunning voor ‘onbepaalde tijd’ aanvragen. Ondanks dat vijf maanden voor het verloop van de verblijfsvergunning een aanvraag hiervoor kan worden ingediend, zien we dat de IND vanwege capaciteitsgebrek vaak de volle beslistermijn van zes maanden benut. Hoewel een statushouder nog steeds het recht heeft om te werken in afwachting van de beslissing op de aanvraag, moet de werkgever richting de inspectiedienst nog steeds aantonen dat de werknemer rechtmatig in Nederland verblijft. Dit kan niet meer op basis van de verlopen verblijfsvergunning en/of het verblijfspasje. Dit moet met een W-document. De IND maakt niet automatisch een W-document aan na ontvangst van de aanvraag om een nieuwe verblijfsvergunning. De statushouder moet dit apart aanvragen en dat kan leiden tot problemen.

Advies

Het advies aan werkgevers is:

  • Verifieer bij de werknemer of hij gelijktijdig met de aanvraag voor een nieuwe asielvergunning een W-document heeft aangevraagd. Een W-document kan worden aangevraagd met formulier 6010 via de website van de IND.
  • Neem in de personeelsadministratie naast een kopie van het (verlopen) verblijfspasje ook een kopie op van de ontvangstbevestiging van de IND dat een nieuwe verblijfsvergunning is aangevraagd (en eventuele andere correspondentie tussen de IND en de werknemer). Dit is voldoende voor de identificatieplicht. Ook is het raadzaam om een kopie van het W-document op te nemen, zodra die is afgegeven.

Mocht de werknemer onverhoopt te laat een W-document hebben aangevraagd, dan mag de inspectiedienst op grond van rechtspraak van de Raad van State geen boete opleggen, wanneer de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen over de identiteit van de werknemer en illegale tewerkstelling te voorkomen. Door bovenstaande waarborgen in acht te nemen voldoe je hier als werkgever aan.

Let op: het is naast deze twee voorwaarden belangrijk dat er eerst een TWV is aangevraagd én is verkregen.

Toekomstbeeld

De verwachting is dat komend jaar meer werkgevers met deze situatie te maken krijgen, omdat een groot aantal statushouders rond 2015 hun verblijfsvergunning ontvingen. Zij zijn inmiddels ingeburgerd, moeten binnenkort hun vergunningen vernieuwen en betreden steeds meer de Nederlandse arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk Nederland voert op dit punt een actieve lobby richting ministerie van Justitie en Veiligheid, ook met het oog op de plannen om de duur van de verblijfsvergunning in te korten van vijf naar drie jaar.

Meer informatie voor werkgevers die vluchtelingen een kans willen bieden, vind je op de website van VluchtelingenWerk.

Gerelateerde artikelen