ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendbranche realiseert 16% van de 52.000 extra banen Banenafspraak

Jaarlijks houdt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij hoeveel extra banen er sinds 2012 bij zijn gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit de zojuist gepubliceerde meting met resultaten tot en met 2018 blijkt dat er toe nu toe door het bedrijfsleven en de overheid 51.956 extra banen zijn gerealiseerd.

Daarmee is de doelstelling van 43.500 extra banen tot en met 2018 ruim gehaald. Van deze 51.956 zijn 39.984 formele dienstverbanden, 8.362 inleenverbanden en 3.610 Wsw-detacheringen. Dat betekent dat 16% van de extra gerealiseerde banen tot nu toe is gerealiseerd door de uitzendbranche.

Aart van der Gaag commissaris 125.000 banen

Eind vorig jaar informeerde van Ark de Kamer al over het voornemen de Wet banenafspraak te willen vereenvoudigen. Onderdeel daarvan was dat het onderscheid tussen markt en overheid voor de banenafspraak zou worden opgeheven. Beide sectoren hadden een aparte doelstelling. Binnenkort telt de gezamenlijke doelstelling, 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Aart van der Gaag, als commissaris betrokken bij het project ‘Op naar de 100.000 banen!’ zal met zijn projectteam de komende jaren de overheid ondersteunen bij het realiseren van deze extra banen. Hij krijgt de taak om overheids- en marktwerkgevers te stimuleren om met  elkaar op te trekken.

Vereenvoudigd systeem: quotumregeling

Zoals hierboven beschreven zijn de aantallen tot dusver ruim gehaald. Mochten de aantallen van de banenafspraak in de toekomst niet gehaald worden, dan zal de quotumregeling geactiveerd kunnen worden. De bedoeling is dat deze regeling nooit geactiveerd hoeft te worden.

In de huidige quotumregeling zou na activering een boete moeten worden betaald. Staatssecretaris van Ark heeft de Kamer middels een brief geïnformeerd deze huidige regeling te willen vereenvoudigen.

In de vereenvoudiging wordt gesproken over een ‘inclusiviteitsopslag’ en een ‘bonus’. Indien de quotumregeling geactiveerd is, zal de ‘inclusiviteitsopslag’ worden geheven via de bestaande sociale premies, analoog aan de bestaande kinderopvangheffing. Conform deze systematiek wordt gedacht aan een opslag op de AOF-premie bij een geactiveerde quotumregeling, waarvan de hoogte van de opslag vergelijkbaar is met de huidige heffing van €5.000 per baan. Ook voor de ‘bonus’ zal worden aangesloten bij een bestaand instrument, het  LKV. De bonus kan de inclusiviteitsopslag opheffen als iemand 25.5 uur per week gedurende een jaar werkt.

In de huidige quotumregeling zijn werkgevers met minder dan 25 medewerkers in dienst uitgesloten en hoeven werkgevers zoals uitzendondernemingen over hun uitgeleende personeel geen heffing te betalen. Het ligt voor de hand om deze uitzonderingen in de vereenvoudigde werkwijze te handhaven.

Van Ark stuurt het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Gerelateerde artikelen