ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet tegemoetkomingen loondomein: uurloongrenzen jeugd-LIV 2019

Op 11 juni jl. zijn in de Staatscourant de uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor 2019 gepubliceerd. Net als voor het ‘normale’ LIV geldt ook voor het jeugd-LIV dat het gemiddelde uurloon van de werknemer moet vallen binnen bepaalde uurloongrenzen, passend bij het wettelijk minimumjeugdloon. Voor de berekening van de uurloongrenzen voor het jeugd-LIV per leeftijdscategorie, wordt een gemiddelde genomen van de vastgestelde wettelijk minimum jeugdlonen per 1 januari en per 1 juli.

De uurloongrenzen voor 2019 zijn:

 

Leeftijd bereikt op 31-12-18 Ondergrens Bovengrens
21 jaar € 9,36 € 10,05
20 jaar € 7,59 € 10,05
19 jaar € 5,82 € 8,45
18 jaar € 4,93 € 6,48

 

In aanvulling hierop; de berekening van de uurloongrenzen bij een 18-jarige werknemer is als volgt:

  • Uurloon ondergrens is gebaseerd op geldend minimum uurloon voor een 18-jarige b.v. normale arbeidsduur van 40 uur, verhoogd met vakantietoeslag van 8%;
  • Uurloon bovengrens is gebaseerd op geldend minimumuurloon voor een 19-jarige b.v. normale arbeidsduur van 36 uur, verhoogd met vakantietoeslag van 8%.

Deze berekenwijze geldt voor elke leeftijdscategorie. Waarbij opgemerkt: voor de 21-jarigen wordt bij de bovengrens uitgegaan van het bedrag van de ondergrens van het lage- inkomensvoordeel (LIV) om te voorkomen dat de doelgroepen van jeugd-LIV en LIV elkaar overlappen. Voor de 20-jarigen wordt in 2019 bij de bovengrens ook uitgegaan van de ondergrens van het LIV, om te voorkomen dat het uurloon boven de genoemde ondergrens van het LIV uitstijgt en er overlap ontstaat tussen de regelingen.

Voor het kalenderjaar 2019 gelden de onderstaande compensatiebedragen voor de verhoging van het minimumjeugdloon:

 

Leeftijd op 31 dec voorafgaande jaar Compensatie per uur Maximale compensatie per kalenderjaar
18 jaar € 0,13 € 270,40
19 jaar € 0,16 € 332,80
20 jaar € 0,59 € 1.227,20
21 jaar € 0,91 € 1.892,80

 

Verder de volgende aandachtspunten:

  • Omdat de ingangsdatum van het jeugdloon voordeel (1-1-2018) afwijkt van de ingangsdatum van de verhoging van het minimumjeugdloon (1-7-2017), is de tegemoetkoming over het jaar 2018 (te ontvangen na de zomer van 2019) vermenigvuldigd met 1,5 en dus eenmalig hoger.

 

  • De verhoging van het minimumjeugdloon is niet van toepassing voor werknemers in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar die bij u een leerwerkplek hebben in het kader van de Beroepsbegeleidende Leerweg (bbl). Voor deze werknemers gelden andere staffels. Voor deze werknemers krijgt u dan ook geen compensatie.

 

  • Uitkeringen die u betaalt naast het reguliere loon in de twee ondergenoemde situaties, tellen niet mee voor het jaarloon voor het jeugd-LIV. Daarom is het advies om regulier loon en uitkeringen te splitsen in twee inkomstenverhoudingen. Doet u dit niet dan telt UWV de uitkeringen ten onrechte mee en loopt u mogelijk jeugd-LIV mis.

a. U bent eigenrisicodrager voor de WGA en betaalt uw werknemer naast het reguliere loon ook een WGA-uitkering;

b. U betaalt de werknemer naast het reguliere loon ook een WAO-, WIA- of WW-uitkering (werkgeversbetaling).

 

  • In het recent bereikte principeakkoord voor herziening van het pensioenstelsel, is gesproken over een bezuiniging op het budget voor uitvoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het gaat om circa € 200 miljoen waarbij als mogelijke bezuinigingsmaatregelen worden genoemd het verlagen van het hoge LIV-tarief en het beëindigen van het jeugd-LIV. Het kabinet gaat met werkgevers in gesprek over de precieze invulling van het bezuinigingsbedrag. Wij houden u hierover geïnformeerd.

Gerelateerde artikelen