ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bepalingen voor uitzendkrachten in cao Bouw & Infra 2021 - 2022

Onlangs werd de nieuwe cao Bouw & Infra van kracht. Deze cao heeft een looptijd van twee jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. In deze cao staan, zoals bekend, ook specifieke bepalingen voor uitzendkrachten. Deze vindt u terug in bijlage 7.

We lichten er drie punten uit die nieuw zijn of meer toelichting verdienen.

  1. Reiskostenvergoeding: per 1 augustus 2021 verandert de reiskostenvergoeding voor uitzendkrachten. Tot 1 augustus hoeft u slechts het belastingvrije deel – 19 cent per kilometer – te vergoeden. Vanaf deze datum heeft een uitzendkracht recht op dezelfde onkostenvergoeding als een medewerker die rechtstreeks onder de CAO Bouw en Infra valt. Volledigheidshalve: het gaat hier om bruto bedragen. Een en ander is geregeld in bijlage 7 en art. 5.9 van de CAO Bouw & Infra.
  2. Subsidie indiensttreding uitzendkrachten: tot slot wijzen wij u er op dat een inlener een subsidie kan krijgen van € 5.500 voor elke uitzendkracht van 50 jaar of ouder en die tenminste 10 jaar werkzaam is geweest als werknemer in de zin van de CAO Bouw & Infra , die hij duurzaam in vaste dienst neemt. Dit is geregeld in art. 10.16.2 van de CAO Bouw & Infra.
  3. Eenmalige uitkering: in de cao Bouw & Infra is in artikel 4.12.1 vastgelegd dat een medewerker in 2021 recht heeft op een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris (exclusief vakantiebijslag en naar rato van het dienstverband in 2021). Hiervoor geldt het volgende:
  • degenen die de dienst verlaten tussen 1 augustus en 1 december 2021 krijgen de eenmalige uitkering bij hun eindafrekening.
  • degenen die op 1 december 2021 in dienst zijn, ontvangen hun eenmalige uitkering in december 2021.
  • degenen die de dienst hebben verlaten voor 1 augustus 2021 hebben geen recht op de eenmalige uitkering.

Dick Voortman, voortman@abu.nl