ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De Flexbarometer: wat is er veranderd?

De Flexbarometer is weer geüpdatet. Met bijgewerkte cijfers voor héél 2021. De aanleiding is dat de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS – de bron voor de cijfers van de Flexbarometer – een nieuwe indeling heeft.

De aanpassingen gaan samen met een nieuwe Europese verordening, waardoor sociale statistieken op Europees niveau beter vergelijkbaar worden. Het herontwerp houdt in dat het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn gewijzigd. Zo is overgestapt van een huishoudensenquête naar een persoonsenquête. De respondent krijgt nu hoofdzakelijk vragen over zichzelf en veel minder over andere personen in het huishouden. Ook is de enquête korter geworden en kan deze via internet worden ingevuld, wat geleid heeft tot een hogere respons.

Met de nieuwe verplichte manier van bevraging geven met name jongeren vaker aan dat ze werkzaam zijn. Daarnaast wordt in de nieuwe enquête gevraagd welk soort contract ze hebben en dat blijkt vaker van tijdelijke aard te zijn dan bij de oude manier, waarbij gevraagd werd of ze in vaste dienst zijn. Niet-werkenden zijn op hun beurt vaker werkloos volgens het nieuwe design; ze geven vaker aan dat ze op zoek zijn naar werk en op korte termijn kunnen starten.

De belangrijkste veranderingen van de Flexbarometer

  • Met de nieuwe methodiek komt het aantal flexibele contracten hoger uit, en het aantal vaste contracten lager, met name onder jongeren.
  • De twee flex-categorieën ‘tijdelijke contracten zonder vaste uren’ en ‘vaste contracten zonder vaste uren’ zijn uit de grafieken verdwenen. Ook is er een categorie bijgekomen: ‘flex, type contract onbekend’.
  • Deze wijzigingen betekenen dat de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar zijn met de voorgaande verslagperiodes. In de trendgrafiek over typen flex is daarom een trendbreuk ontstaan vanaf het jaar 2021. Er wordt met een pop-up bij de grafieken aangegeven waar dat aan de orde is. Momenteel word bekeken hoe de grafieken weergegeven kunnen worden zodat deze nog steeds bruikbaar zijn.

Wilt u meer informatie over het herontwerp van de EBB? Bekijk dat dit artikel van het CBS: CBS draagt bij aan harmonisatie Europees onderzoek naar beroepsbevolking

Gerelateerde artikelen