ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Drie nieuwe onderzoeken over arbeidsmarkt en uitzendbranche

Afgelopen week kwamen er verschillende onderzoeken uit die de uitzendbranche raken. 

UWV: contract na de WW 

Allereerst kwam het UWV met het rapport Contract na de WW. In 2018 was ruim tweederde van de mensen met een beëindigde WW-uitkering uiterlijk een maand na beëindiging aan het werk. UWV heeft gekeken naar het type contract waarmee zij aan het werk gingen. Dit kan iets zeggen over hun baan- en inkomenszekerheid. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

  • Bijna vijf op de tien werkhervatters had na de WW een tijdelijk contract en bijna drie op de tien een uitzendcontract. Uitzendwerk blijft dus een belangrijke manier om vanuit de WW aan het werk te gaan. 
  • Daarnaast werkte 12 procent met een vast contract, 6 procent als oproepkracht en 3 procent als zelfstandige.
  • Het aandeel tijdelijke contracten na de WW is sinds 2016 licht gestegen, terwijl uitstroom naar uitzendwerk iets is afgenomen. 
  • Het type contact na de WW komt vaak overeen met het type contract voor de WW. Ook een jaar na uitstroom uit de WW zien we niet veel verandering. 

CBS: Arbeid, flexwerk en gezondheid 

Het CBS publiceerde het rapport Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017. In dit onderzoek is gekeken naar de samenhang tussen (tijdelijk) werk en gezondheid. Het doel was ook om te achterhalen of flexwerk leidt tot meer stress en een slechtere gezondheid, zoals vaker beweerd wordt. De nadelige gezondheidseffecten lijken echter mee te vallen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de gezondheid van mensen met flexibel werk zich op dezelfde manier te ontwikkelen als die van mensen met een vast contract. Van de flexwerkers ging 53 procent zich na verloop van tijd minder gezond voelen. Bij mensen met een vaste baan ligt percentage zelfs een fractie hoger: 54 procent.  

Niet werken heeft volgens het onderzoek een groot effect op de gezondheidsbeleving van mensen 

Van de niet-werkenden ervaarde 60 procent achteruitgang. Op die manier kan flexwerk wel indirect een gezondheidsrisico vormen, stellen de onderzoekers van het CBS. Want wie flexibel werkt, kan zijn werk en inkomen makkelijker verliezen en zo als ‘niet-werkende’ meer gezondheidsklachten krijgen.  

CBS/TNO: dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Verder kwam het CBS samen met TNO met de vijfde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt naar buiten (DNA V). In DNA V staan de volgende vragen centraal: 

  • Hoe zeker zijn werken over hun werk en inkomen in Nederland?  
  • Hoe gaan flexibele werknemers en zzp’ers om met werk- en inkomensonzekerheden?  
  • Wat zijn oorzaken van deze onzekerheden  en wat draagt bij aan het verkrijgen van meer onzekerheid? 

DNA-V laat zien dat de baan- en werkzekerheid de laatste jaren is toegenomen. Er zijn minder werkenden werkloos geworden. Desondanks voelen met name flexwerkers en zzp’ers zich onzeker over hun werk.

Het aantal mensen dat van werkgever en/of beroep is gewisseld is het hoogst in tien jaar. Bovendien is er voor het eerst in lange tijd een toename van het aandeel werkenden met een vaste arbeidsrelatie. Toch voelen veel werkenden zich onzeker over hun werk en inkomen, met name flexwerkers en zzp’ers. Zij hebben verschillende strategieën om hun zekerheden te vergroten. 

In het rapport komen deze verschillende strategieën aan bod in afzonderlijke bijdragen van onderzoekers van AIAS (Universiteit van Amsterdam), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), ROA (Universiteit Maastricht), SEO Economisch Onderzoek, Start Foundation, Tilburg University en de WRR.

Gerelateerde artikelen