ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ING vooruitzicht flexbranche: in 2025 eindelijk weer groei

Na groei in 2021 en 2022 kreeg de flexbranche (waaronder uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers) in 2023 te maken met een krimp van 7%. Dat was de grootste daling sinds 2009, met uitzondering van de coronajaren. Dat meldt ING in de meest recente vooruitzichten voor de flexbranche.

Voor 2024 verwacht ING wederom een volumekrimp (van 5%), met name vanwege een aanhoudend lage economische groei. De branche is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en voelt het direct als opdrachtgevende bedrijven op de rem trappen met het doen van investeringen en het inhuren van personeel. Daarentegen profiteert de sector ook als één van de eersten van een aantrekkende economie. De verwachting is dan ook dat de flexmarkt zich in de loop van 2024 enigszins herstelt en de vraag naar flexwerkers in 2025 met 2% weer licht aantrekt.

Lagere omzetgroei in 2023
Ondanks dat er minder vraag naar flexwerkers was, realiseerde de sector in 2023 en begin 2024 wel omzetgroei dankzij hogere tarieven, al zwakte de omzetgroei in de loop van 2023 duidelijk af. Vanwege de krappe arbeidsmarkt bleef de vraag naar werving & selectie, bemiddeling van zzp’ers en detachering nog enigszins intact.

Meer flexondernemers ervaren vraaguitval
In het tweede kwartaal 2024 stelde vier op de tien flexondernemers met onvoldoende opdrachten te kampen. Dat heeft meerdere oorzaken:

 • Bedrijven blijven terughoudend met het aannemen van personeel vanwege lage economische groei en geopolitieke omstandigheden.
 • Uitzendkrachten krijgen in een structureel krappe arbeidsmarkt sneller een vast contract aangeboden.
 • Wet- en regelgeving maakt uitzendwerk duurder en minder flexibel. Dit leidt tot een substitutie-effect naar andere vormen van flexibiliteit, zoals zzp’ers.

Krimp in uitzendbanen houdt aan
De afnemende vraag naar uitzendkrachten is duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal uitzendbanen. In 2023 waren er gemiddeld 58.000 uitzendbanen minder dan in 2022. Voor dit jaar wordt een verdere krimp in het aantal uitzendbanen verwacht, zij het in een gematigder tempo dan in 2023. In het eerste kwartaal 2024 waren er 700.000 uitzendbanen, dat zijn er 39.000 minder dan in het eerste kwartaal 2023.

6% hogere tarieven in 2024
De 6% omzetgroei die de flexbranche vorig jaar realiseerde kwam volledig door hogere tarieven. Deze waren vorig jaar gemiddeld 12% hoger dan in 2022, met name door de krappe arbeidsmarkt en sterk stijgende lonen. Door de personeelsschaarste duurt het zoeken naar een juiste kandidaat veelal langer en stijgt de zogenoemde ‘cost-per-hire’. Daarnaast lagen de cao-lonen vorig jaar gemiddeld 6% hoger dan in 2022. Met als gevolg dat de kosten van kantoorpersoneel, zoals intercedenten, voor uitzendbedrijven eveneens hoger uitvallen. Naar verwachting stijgen de lonen, en daarmee ook de personeelskosten, dit jaar opnieuw. De tarieven in de flexbranche stijgen dit jaar naar verwachting dan ook met circa 6%.

Winstgevendheid aanzienlijk verslechterd
Ondanks fors hogere tarieven in de afgelopen twee jaar, leidt dat in de flexbranche niet bij alle bedrijven tot betere winstmarges. Zo is de winstgevendheid in het tweede kwartaal 2024 aanzienlijk verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal. Hogere kosten kunnen lang niet altijd volledig aan de klant worden doorberekend.

Uitdagingen voor de flexbranche

 • Krapte op de arbeidsmarkt grootste uitdaging 
  De grootste uitdaging voor de flexbranche is en blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks dat er minder vraag is naar uitzendkrachten, en de werkloosheid licht oploopt, heeft nog altijd de helft van de flexbedrijven last van de personeelsschaarste. Ook is er nog altijd sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt, waarbij vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten.
 • Invoering toelatingsstelsel tegen malafide praktijken 
  Een tweede uitdaging voor de sector betreft de invoering van strengere wet- en regelgeving. Dit is nodig om malafiditeit tegen te gaan en om schijnzelfstandigheid en het concurreren op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.
 • Inperken arbeidsmigratie heeft grote impact op sector 
  Naast de invoering van een toelatingsstelsel wil de op handen zijnde nieuwe coalitie een aantal andere maatregelen nemen om arbeidsmigratie in te perken. Afhankelijk van de uiteindelijke maatregelen kan dit grote impact hebben op de flexbranche, aangezien circa de helft van de arbeidsmigranten in Nederland werkzaam is als uitzendkracht.
 • Nieuwe zzp-wet gunstig voor uitzenders en detacheerders
  Ook wordt er nog altijd gewerkt aan een nieuwe wet om schijnzelfstandigheid onder zzp’ers tegen te gaan. In de afgelopen jaren is het zzp’er-schap een aantrekkelijk alternatief gebleken voor zowel bedrijven als werkenden. Zo is het in bepaalde sectoren – onder meer de zorg, horeca en bouw – in de huidige krappe arbeidsmarkt én met de huidige fiscale voordelen aantrekkelijker om als zzp’er aan de slag te gaan dan als uitzendkracht. De conceptwet ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ (VBAR) is de opvolger van de ‘Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties’ (DBA). Indien de wet in de huidige opzet wordt doorgevoerd, betekent dit dat veel werk dat nu door zzp’ers wordt gedaan, dan niet langer als zzp’er kan worden uitgevoerd, maar in loondienst. Dit kan positief uitvallen voor flexbedrijven, aangezien de meest flexibele arbeidsvorm dan via een uitzend- of detacheringsbureau is. Of, wanneer en in welke vorm de wet wordt aangenomen is echter nog niet bekend.
 • Hervorming arbeidsmarkt laat op zich wachten 
  Het is al langere tijd duidelijk dat de arbeidsmarkt moet worden hervormd om malafiditeit tegen te gaan en om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Vanwege onder meer de lange aanloop naar een nieuwe coalitie, twijfels over de effectiviteit van nieuwe wet- en regelgeving,  aanhoudende onduidelijkheid van bepaalde criteria en door operationele uitvoeringsproblemen, laten de hervormingen nog altijd op zich wachten. Dit zorgt niet alleen voor een ongelijk speelveld tussen uitzendkrachten en zzp’ers, maar ook voor aanhoudende onzekerheid in de sector.

Bron: In 2025 eindelijk weer groei voor de flexbranche – ING

Gerelateerde artikelen