ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Overheid bevestigt: alleen derdelanders Oekraïne met positieve uitspraak behouden rechten

Op 17 januari 2024 oordeelde de Raad van State dat de tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning eindigt op 4 maart 2024. Verschillende derdelanders zijn sindsdien gerechtelijke procedures gestart. Voor een aantal van hen geldt dat rechtbanken hebben aangegeven dat deze derdelanders tot de uitspraak in hun beroepszaak moeten worden behandeld alsof zij nog recht hebben op tijdelijke bescherming (onder de RTB).

De Raad van State heeft op 2 april 2024 zes voorlopige voorzieningen getroffen in hoger beroep-zaken van derdelanders. Dit betekent dat ook deze zes derdelanders voorlopig moeten worden behandeld alsof zij nog recht hebben op tijdelijke bescherming, totdat de Raad van State uitspraak kan doen in de bodemprocedure. Dit houdt ook in dat zij vanuit de regels van de RTB mogen blijven werken.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 3 april in een brief aan gemeenten laten weten dat hij vasthoudt aan uitspraak van de Raad van State in januari 2024. De uitspraak van de Raad van State op 3 april jl. is alleen van toepassing op een beperkte groep derdelanders en dus niet voor de gehele groep. Dit betekent dat de situatie verder niet is gewijzigd.

Ten aanzien van werk betekent dat er dus niets is veranderd:

  • Derdelanders die vanaf 4 maart jl. niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vielen, mogen sindsdien niet meer werken in Nederland zoals al eerder gemeld in het bericht in de bijlage.
    –    Dit geldt niet als zij op andere gronden wel mogen werken, bijvoorbeeld als zij een verblijfsvergunning hebben die dit toestaat of een lopende asielaanvraag hebben en hun werkgever een tewerkstellingsvergunning voor asielzoekers voor hen heeft.
    –    Dit geldt ook niet als de rechter in een uitspraak heeft besloten dat de tijdelijke bescherming voor die persoon blijft gelden tot er een uitspraak is in (hoger) beroep. Dan mag deze persoon dus ook werken.

Meer lezen
Voor meer informatie over werken met Oekraïners en derdelanders verwijs ik ook graag naar de actuele pagina’s op Rijksoverheid:

Laura Spangenberg

Gerelateerde artikelen