ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Payrollpensioen: Besluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers gepubliceerd

Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. Dit is neergelegd in het nieuwe artikel 8a van de Waadi, dat op die datum van kracht zal worden.

Op 18 december 2019 is het Besluit Adequate pensioenregeling payrollwerknemers en in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee definitief geworden. Ook dit besluit gaat in per 1 januari 2021. Met dit besluit is de regelgeving vanuit de wetgever rondom het payrollpensioen afgerond.

  • Op grond van het nieuwe artikel 8a van de Waadi moet de payrollwerkgever zorgdragen voor net zo’n adequate pensioenregeling voor de payrollwerknemer als voor een vaste werknemer met een gelijke of gelijkwaardige functie in hetzelfde bedrijf of bedrijfstak.
  • Van een adequate pensioenregeling is in ieder geval sprake als de payrollwerknemer wordt ondergebracht in het pensioenfonds van de inlener. Als dit niet mogelijk is, of als de payrollwerkgever niet wil, moet de payrollwerkgever zelf een adequate  voorziening treffen.

In het nu gepubliceerde Besluit is neergelegd waaraan een dergelijke voorziening moet voldoen. De werkgever moet een pensioenvoorziening treffen met ouderdoms- en nabestaandenpensioen, zonder een wacht- of drempeltijd en met een werkgeversbijdrage van 14,6% van de pensioengrondslag. Dit laatste percentage is gelijk aan de gemiddelde werkgeversbijdrage in Nederland en wordt jaarlijks aangepast.

De ABU heeft via de lobby geprobeerd dit besluit aangepast te krijgen. Helaas is dit slechts voor één onderdeel gelukt. Voor de uitvoerbaarheid is dit overigens wel een belangrijke verbetering.

In het definitieve besluit is niet langer opgenomen dat bij fiscale bovenmatigheid het verschil tussen de fiscaal maximaal inlegbare premie en de eerdergenoemde 14,6% naar evenredigheid zou moeten worden verdeeld over alle payrollwerknemers. Een dergelijke bepaling zou onuitvoerbaar zijn geweest.

Het jaar 2020 is een overgangsjaar. In 2020 vallen payrollwerknemers nog onder de verplichtstelling van StiPP.

Gerelateerde artikelen