ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023 – grote gevolgen voor branche

Zoals we eerder hebben bericht in ABU-nieuws van 19 januari 2023 en 15 maart 2023, heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (WTP). Op 30 mei heeft nu ook Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De Wet toekomst pensioenen treedt in werking op 1 juli 2023. Daarmee is de komst van een geheel nieuw pensioenstelsel een feit. Alle pensioenregelingen in Nederland worden premieregelingen waarbij niet de uitkering, maar de beschikbaar te stellen premie voorop staat. In de uitzendsector hebben we nu reeds een premieregeling.

De Wet toekomst pensioenen heeft ook forse consequenties voor de uitzendbranche. Dat komt met name door de twee amendementen die  door de PvdA en Groen Links zijn ingediend en die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. In het kort twee belangrijke wijzigingen op een rij met forse implicaties voor de uitzendbranche op zeer korte termijn.

Wachttijd

Met de inwerkingtreding  van de WTP komen wachttijden in pensioenregelingen te vervallen. In de uitzendbranche is de wachttijd in de STIPP-pensioenregeling per 1 januari 2022 al teruggebracht van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken, in lijn met het SER-MLT-advies en het eerdere advies van de Stichting van de Arbeid over de aanpak van de zogenaamde ‘witte vlekken’ (werknemers die geen pensioen opbouwen). De WTP noodzaakt om de wachttijd in de pensioenregeling verder te verlagen naar 0 weken. Dit betekent dat elke uitzendkracht vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt en bij StiPP moet worden aangemeld. De inwerkingtreding van de bepaling over de wachttijd is 1 juli 2023. We hebben gepleit voor meer tijd bij de Eerste Kamer, helaas is hieraan geen gehoor gegeven. Hoewel de daadwerkelijke implementatie pas mogelijk is nu de wet is aangenomen en de implementatietermijn erg kort is, dringen we erop aan voor zover mogelijk te regelen dat de aanpassing in het salarissysteem tijdig is doorgevoerd. Ook de communicatie vanuit werkgevers richting de medewerkers zal op dit onderdeel moeten worden aangepast.

Toetredingsleeftijd

Daarnaast brengt de WTP met zich mee dat de wettelijke toetredingsleeftijd in pensioenregelingen wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen in de pensioenregeling bij StiPP, in plaats van vanaf 21 jaar. De inwerkingtreding van deze bepaling is 1 januari 2024.

Wekentelling Basisregeling start vanaf 21 jaar
Vanaf 1 juli 2023 begint het tellen van de weken in de Basisregeling vanaf 21 jaar. Op dit moment worden gewerkte weken al geteld vóór de leeftijd van 21 jaar. Als de medewerker jonger is dan 21 jaar wordt hij dan eerder deelnemer in de Plusregeling, omdat gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar ook meetellen. Dit gaat veranderen. Per 1 juli 2023 tellen gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. De medewerker start dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint ook  het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat de medewerker pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Cao-overleg
ABU, NBBU en vakbonden zijn al langer met elkaar in gesprek over de StiPP-pensioenregeling. Daarbij gaat het enerzijds om de noodzakelijke aanpassingen n.a.v. de WTP als ook om in stappen toe te groeien naar een marktconform pensioen.

We houden u op de hoogte van het vervolg.

Gerelateerde artikelen