ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voortgangsrapportage Toezicht arbeidsrelaties

Vorige week heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de voortgangsrapportage Toezicht Arbeidsrelaties aan de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee geeft de staatssecretaris uitvoering aan de motie-Palland om halfjaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het toezicht arbeidsrelaties door de Belastingdienst en de Inspectie SZW.

De uitvoering van het toezicht op de kwalificatie van arbeidsrelaties voor de loonheffingen door de Belastingdienst vindt plaats binnen de kaders van het op dit moment geldende handhavingsmoratorium. Tijdens dit handhavingsmoratorium legt de Belastingdienst geen naheffingsaanslagen loonheffingen op indien achteraf toch sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking, tenzij sprake is van 1) kwaadwillendheid bij de opdrachtgever of 2) indien de opdrachtgever aanwijzingen van de Belastingdienst op dit punt niet binnen een redelijke termijn heeft opgevolgd. De Inspectie SZW hanteert daarentegen geen handhavingsmoratorium.

Tot nu toe zijn naar aanleiding van het toezicht door de Belastingdienst nog geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opgelegd. Ook is geen kwaadwillendheid vastgesteld. In de rapportageperiode is slechts één aanwijzing gegeven.

Volgens de staatssecretaris zetten de Belastingdienst en de Inspectie SZW in op een gezamenlijk werkproces ter bevordering van de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie. Zij hebben in dit kader inmiddels ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die ziet op de gegevensuitwisseling. Voorts geeft de staatssecretaris aan dat in het kader van de landelijke interventieteams de komende tijd ook verdere invulling zal worden gegeven aan de gezamenlijke werkwijze van de Inspectie SZW en de Belastingdienst.

In het algemeen overleg ZZP van 17 juni jl. is toegezegd om te bezien of de sector van de maaltijdbezorgers onder de sectorbenadering van de Belastingdienst zou kunnen gaan vallen. Diverse redenen maken het niet wenselijk aan de sectorspecifieke benadering de maaltijdbezorgdiensten en-platforms toe te voegen. Voorgaande neemt niet weg dat maaltijdbezorgdiensten onderdeel zijn van het reguliere individuele toezicht door de Belastingdienst. De wijze van toezicht wordt daarbij afgestemd op de relevante risico’s en het bijbehorende gedrag van een belastingplichtige.

Gerelateerde artikelen