ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sociale zekerheid

Voor uitzendbureaus is werkgeverschap corebusiness. Hiervoor is een goede kennis van sociale wetgeving nodig. Dit helpt u ook om aan wet- en regelgeving te voldoen, verzuim te beheersen en kosten te besparen.
In dit thema zet de ABU de meest relevante zaken op het gebied van de sociale zekerheid op een rij.

Altijd actueel

Veelgestelde vragen

WW-premie en ziektewet

 • WW premie bij uitkeringen ziektewet. Als een werknemer in de ziektewet zit, geldt voor deze werknemer de lage WW-premie. Geldt deze lage WW-premie ook voor deze werknemer als deze de uitkering krijgt van een Eigenrisicodrager?

  Ja, of ZW publiek of privaat geregeld is doet niet terzake. In beide gevallen is de lage ww-premie van toepassing

Jaarurenmodel

 • Bij gebruik van een jaarurenmodel staat het werkgever en werknemer vrij om jaarlijks een andere jaarurennorm overeen te komen. Wanneer dat leidt tot een zodanig lager urenaantal dat dit tot een WW-aanspraak oplevert, moet dan toch de hogere premie worden afgedragen?

  Ja, hier geldt de hoofdregel dat als door een aanpassing binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking recht op een WW-uitkering ontstaat, met terugwerkende kracht de hoge premie van toepassing wordt.

Aanpassing WW-premie terugwerkende kracht

 • Wat gebeurt er als een werknemer met een OT binnen twee maanden zelf ontslag neemt? Is dan met terugwerkende kracht de hoge WW-premie van toepassing?

  Ja, dit is onafhankelijk van of de werknemer of de werkgever opzegt in de proeftermijn. In beide gevallen geldt dat met terugwerkende kracht de hoge premie dient te worden toegepast.

 • Als een werknemer binnen een jaar na aangaan van een contract OT een WW-uitkering aanvraagt, dient de WW-premie met terugwerkende kracht te worden aangepast. Hoe kan de werkgever weten dat dit het geval is?

  Werkgever is voortaan medebelanghebbende bij de WW-toekenning en krijgt vanaf 1-1-2020 dus een kopie van de WW-beschikking van het UWV.

 • Wat gebeurt er als de werknemer met een contract OT zelf ontslag neemt, iets anders gaat doen, maar vervolgens binnen het jaar een WW-uitkering krijgt? Is er dan een premie-aanpassing naar hoog met terugwerkende kracht van toepassing? Of geldt dit alleen voor de laatste werkgever?

  Herziening op grond van een WW-uitkering vindt alleen plaats bij die werkgever X waar het recht op de WW-uitkering ontstaat of herleeft door uren-/inkomstenverlies . Dus als het recht op WW ontstaat of herleeft door een nieuwe werkgever, hoeft de voormalige werkgever de premie niet te herzien.

 • Als ontslag bij een contract OT op initiatief van werknemer komt, is er dan sprake van de hoge premie met terugwerkende kracht?

  De wijze waarop ontslag plaats vindt is in principe niet relevant voor de bepaling van de WW-premie. In algemene zin geldt dat voor de herziening van de WW-premie van belang is of de WW-uitkering wordt toegekend, niet op welke gronden het recht is ontstaan.

 • Kan het zo zijn dat bij een ontslag uit een contract voor onbepaalde tijd binnen een jaar na aangaan van dit contract, een transitievergoeding betaald moet worden én dat de werkgever daarnaast met terugwerkende kracht 5% extra WW-premie moet betalen?

  Ja, het kan inderdaad voorkomen dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding en de WW-premie moet worden herzien. Dit is bijvoorbeeld het geval als de ww-uitkering wordt toegekend binnen een jaar na aangaan van een contract voor onbepaalde tijd. Dan moet naast de transitievergoeding óók de ww-premie worden herzien.

 • Hoe moet een herziening van de WW-premie in de loonaangifte worden verwerkt? Kan dat via ‘Loon-in’ of moet dit als correctie-bericht worden aangeleverd?

  Herzieningen over eerdere aangiftetijdvakken dienen plaats te vinden via correctieberichten. Ook nu geldt reeds dat fouten in eerdere aangiftetijdvakken moeten worden hersteld via correctieberichten; er wordt aangesloten bij een bestaande systematiek van correctieberichten die softwarepakketten reeds dienen te ondersteunen. Zie ook versie 1.0 van de gegevensspecificatie loonaangifte, onlangs gepubliceerd door de Belastingdienst.

Opvolgende overeenkomsten, opvolgend werkgeverschap

 • Nu kan het zo zijn dat binnen één doorlopende inkomstenverhouding de loongegevens van twee of meer opeenvolgende plaatsingen (uitzendovereenkomsten) worden aangeleverd in de loonaangifte. Na 1-1-2020 kan voor de ene plaatsing de hoge Awf-premie van toepassing zijn en voor de andere de lage Awf-premie. Hoe wordt dit straks verwerkt in de loonadmininstratie?

  Als op hetzelfde moment op twee verschillende arbeidsovereenkomsten verschillende AWf-premies van toepassing zijn, moet dat in aparte inkomstenverhoudingen worden opgegeven.

Uitzondering bijbanen voor WW-premie

 • Wanneer wordt het criterium van ’48 uur per 4 weken’ getoetst wordt en de premie vastgesteld? Kan het zo zijn dat een bijbaner afwisselend per tijdvak een hoge en dan weer lage premie heeft?

  De 48 uren-grens moet elk aangiftetijdvak apart worden getoetst. Het kan dus voorkomen dat afwisselend per tijdvak hoog en dan weer laag geldt.

Loonaangifte

Sectorherindeling naar sector 52

 • Mijn organisatie detacheert vooral hoger opgeleide professionals en wij gebruiken geen uitzendbeding. Moet mijn organisatie ook naar sector 52?

  Ja voor sectorindeling geldt dat alle bedrijven die meer dan 50% aan ter beschikkingstelling van arbeid (TBA) doen, dat deze naar sector 52 gaan. Dus ook detacheringsorganisaties. Indien een onderneming tussen 15 en 50% aan TBA doet, dan is een gesplitste aansluiting van toepassing.

 • Moet ik mijn organisatie zelf aanmelden voor de herindeling naar sector 52 of gebeurt dit automatisch?

  Dit is nog niet bekend. Wel is zeker dat een onjuiste indeling straks met jaren terugwerkende kracht gecorrigeerd kan worden. Het is dus van belang dat u indien nodig zelf actie onderneemt.

 • Onze organisatie heeft een BV die uitsluitend intraconcern personeel ter beschikking stelt. Wordt dit ook een aansluiting bij sector 52?

  Nee, voor het bepalen of uw onderneming ingedeeld moet worden bij sector 52, wordt gekeken of meer dan 50% personeel ter beschikking wordt gesteld aan inleners. Intra-concern wordt bij deze telling expliciet uitgesloten.

Sectorindeling en de gevolgen voor de Whk

 • Als een bedrijf in sector 44 Publiek verzekerd was (dus geen eigenrisicodrager) zat en hij gaat naar sector 52 per 1-1-2020, wordt voor de premie van 2020 dan nog steeds de schadelast van twee jaar geleden ( t-2) gehanteerd voor bepaling van die premie?

  Ja, de premie wordt net als voorheen vastgesteld op basis van individuele schadelast uit het verleden.

 • Als een uitzendorganisatie twee jaar geleden in sector 45 (bijvoorbeeld) was ingedeeld en de schade uit dit jaar leidend is voor de premie van 2020, geldt dan voor de maximumpremie voor 2020 voor de uitzendorganisatie de max Whk van sector 45 (die van toepassing was in het schadejaar), of de max Whk van sector 52?

  Voor alle uitzendondernemingen geldt, dat per 1-1-2020 de maximale Whk-premie voor sector 52 van toepassing is. Of de uitzendonderneming in het verleden in een andere sector zat, doet niet ter zake.

 • Mijn bedrijf is kort geleden voor de ZW publiek verzekerd, en nu zit ik in een periode van 3 jaar dat ik niet meer uit mag treden (naar eigenrisicodrager). Echter, mijn bedrijf wordt nu geconfronteerd met een veel hogere maximale Whk-premie. Mag ik nu alsnog uitstappen en ERD worden?

  Werkgevers weten sinds 24 mei 2017 dat indeling in vaksectoren gaat vervallen en sinds 15 december 2017 dat dat per 2020 voor alle uitzendwerkgevers gebeurt. Er wordt daarom geen uitzondering gemaakt en het minimum van drie jaar dat niet opnieuw gewijzigd mag worden, blijft daarom onveranderd. In dit geval zal de onderneming daarom verplicht bij UWV verzekerd zijn voor de Whk en zal een hogere maximale Whk premie van toepassing zijn.

 • In sector 52 geldt nu een veel hogere maximumpremie voor de Whk. Gaat dit veranderen?

  Op termijn wordt een geheel nieuw stelsel voor de Whk overwogen. Dit is echter nu niet aan de orde. Er is bij ons geen voornemen of bereidheid bekend om de vaststelling van de maximum-premies per sector te wijzigen.

 • Is er zicht op hoe de nieuwe max Whk premies vorm gaan krijgen per 2020 en hoe hoog deze premies zijn?

  Het vaststellen van de Whk premies blijft ongewijzigd. De premies van 2020 worden bekend gemaakt in de premienota van UWV die begin september wordt gepubliceerd.

 • Mijn bedrijf doet aan uitzenden én aan payrollen. In welke sector dient deze BV te worden ingedeeld?

  Om te bepalen in welke sector u hoort, is het relevant om te weten welk deel van de loonsom van toepassing is voor Uitzenden resp. Payrollen en volgt u de volgende stappen:

  • Is er >50% sprake van uitzenden in de BV?
   • Dan is een volledige aansluiting sector 52 van toepassing
  • Is er >50% sprake van payroll en <15% uitzenden?
   • Dan is een volledige aansluiting sector 45 van toepassing
  • Is er >50% sprake van payroll en >15% uitzenden?
   • Dan is een gesplitste aansluiting 52/45 van toepassing