ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen

Op dit moment betekent Europa al meer voor werkenden dan menigeen zich realiseert. Dat stelt Sophie in ’t Veld, Europarlementariër namens D66. En als het aan haar ligt, wordt die invloed eerder groter dan kleiner.

“We staan in Europa voor een aantal grote opgaven,” zegt In ’t Veld. “Op dit moment zitten we midden in de omslag naar een digitale economie. Ik durf te stellen dat deze digitale revolutie ingrijpender is dan de industriële revolutie.” Digitalisering en robotisering hebben volgens In ’t Veld grote consequenties voor de arbeidsmarkt. “Je ziet banen verdwijnen, soms zelfs hele sectoren. Tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe banen. Het is een ingrijpend proces, waar Europa een antwoord op moet hebben.”

In de veranderende wereld van werk is scholing een ‘absolute topprioriteit’, meent In ’t Veld. “Het is goed dat de World Employment Confederation Europe met een visiedocument over dit thema naar buiten is gekomen. Door om-, her- en bijscholing moeten we het mogelijk maken dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen in de digitale revolutie.”

 

“Iedere werkende heeft recht op sociale zekerheid, opleidingsmogelijkheden en een deugdelijk pensioen.” – Sophie in ’t Veld

 

Een tweede uitdaging die om een antwoord vraagt, is die van de vergrijzing. In ’t Veld: “In Nederland zijn er nu al een kwart miljoen onvervulbare vacatures. Door de vergrijzing van onze bevolking wordt het tekort aan arbeidskrachten de komende decennia nog groter. Arbeidsmigratie is dus geen bedreiging, maar arbeidsmigratie hebben we hard nodig om onze economie draaiende te houden.”

Ze noemt Duitsland als voorbeeld. “Om de grote tekorten in onder meer de zorgsector op te lossen, heeft men actief mensen naar Duitsland gehaald. Om te zorgen dat de arbeidsmigranten en vluchtelingen zo goed mogelijk aan het werk konden, is er vanuit de Duitse overheid een actief begeleidingsprogramma voor taal en inburgering. Een dergelijke aanpak werkt. Het zou goed zijn als de Europese uitzendsector daar een belangrijk lobbypunt van maakt.”

Vrije verkeer schuurt soms

Wel constateert ze dat het vrije Europese verkeer van goederen en werknemers soms schuurt met de rechten van werkenden. “Als we een solidair Europa willen, dan ligt er όόk een taak voor Europa om ervoor te zorgen dat iedere werkende recht heeft op sociale zekerheid, opleidingsmogelijkheden en een deugdelijk pensioen. Nu zien we verdienmodellen waarbij niet duidelijk is wie precies een werkende is en wie aanspraak maakt op sociale zekerheid. Europese gebruikers hebben waarde voor grote techplatforms. Ondertussen verdwijnen grote winsten wel naar Amerika of China. Waarde wordt zo onttrokken aan onze economie.” Ze is dan ook blij met het initiatief van de Europese Commissie om een sociale pijler te ontwikkelen. “Dat zijn nu nog twintig symbolische beginselen, die de komende tijd moeten worden omgezet in echte wetgeving. Dat is hard nodig. Want de nationale stelsels zijn niet gemaakt voor een wereld met open grenzen. Ook Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk – April 2019

Gerelateerde artikelen