ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reactie ABU op nieuwe coalitieakkoord

Kansen om maatschappelijke rol verder in te vullen

Op weg naar perspectief in een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat is voor ABU-directeur Jurriën Koops de rode draad in het coalitieakkoord dat vandaag verscheen. Koops: “Dit akkoord biedt kansen om onze maatschappelijke rol verder in te vullen. We zien mooie ambities zoals meer kansengelijkheid, het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van de bestaanszekerheid en de aanpak van armoede en schulden. Ook maakt het kabinet geld vrij om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, zodat meer mensen sneller aan het werk kunnen. Heel erg nodig, gezien de mismatch op de arbeidsmarkt. Bij dit alles kunnen onze leden een belangrijke rol spelen. Jammer dat het nieuwe kabinet niets zegt over de belangrijke functie van PPS (publiek-private samenwerking) hierbij.”

De ABU is blij dat het kabinet van plan is om voor de regulering van uitzendwerk aan te sluiten bij het SER-advies. Daarin heeft de ABU al de eerste stappen gezet in de onlangs afgesloten CAO voor Uitzendkrachten. Over het hoe en wat lezen we nog niet veel. Koops: “Dat komt ongetwijfeld in een later stadium. De ABU staat klaar om het nieuwe kabinet te helpen bij de uitwerking van de plannen en geeft graag gehoor aan de oproep om te werken aan een breed maatschappelijk draagvlak.”

Gerelateerde artikelen