ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Minister Van Gennip heeft extra tijd nodig voor aanpassingen wetsvoorstel verplichte certificering

Minister Van Gennip heeft aangegeven dat zij meer tijd nodig heeft om het wetsvoorstel verplichte certificering aan te passen naar aanleiding van het kritische advies van de Raad van State. Hierdoor zal het wetsvoorstel pas na de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Mogelijke vertraging en implementatie-analyse

Verschillende politieke partijen hebben de minister gevraagd naar de mogelijke vertraging die dit met zich meebrengt voor de invoering van het nieuwe stelsel. De minister heeft toegezegd een analyse te maken waaruit duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van de aanpassingen in het wetsvoorstel voor de implementatie en de invoeringsdatum. De uiteindelijke beslissing over de invoeringsdatum zal afhangen van de keuzes die gemaakt worden over de aanpassingen. Minister Van Gennip zal de Tweede Kamer na de zomer hierover informeren.

Overweging van regels via AMvB voor bescherming arbeidsmigranten

De PvdA heeft de minister ook gevraagd om te overwegen om in de tussentijd regels in te voeren via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) om meer bescherming te bieden aan arbeidsmigranten. De minister zal dit verzoek heroverwegen op basis van de nieuwe invoeringsdatum en de benodigde ambtelijke capaciteit. De resultaten van deze heroverweging zullen eveneens na de zomer aan de Kamer worden medegedeeld.

Effectiviteit van publieke handhaving en bestuursrechtelijk bestuursverbod

Een ander onderwerp dat door verschillende partijen is aangesneden, is de effectiviteit van de publieke handhaving in het nieuwe stelsel. Er is ook verzocht om de invoering van een bestuursrechtelijk bestuursverbod te heroverwegen als sluitstuk van het stelsel. Minister Van Gennip heeft aangegeven dat de Arbeidsinspectie een handhavingstoets heeft uitgevoerd waaruit is gebleken dat de beoogde uitbreiding van de inspectiecapaciteit met 90 fulltime medewerkers voldoende toereikend is. Ze is echter van mening dat een bestuursrechtelijk bestuursverbod een kwetsbare maatregel is die geen stand zal houden bij de rechter. Desalniettemin zal de certificerende instelling wel gebruik kunnen maken van de Wet Bibob, en de Arbeidsinspectie is momenteel aan het onderzoeken of het mogelijk is om feitelijke leidinggevenden te beboeten. Naar verwachting zullen de resultaten van dit onderzoek rond de zomer beschikbaar zijn.

Gebrek aan private inspectiecapaciteit en registratiezorgplicht

D66 heeft aandacht gevraagd voor het gebrek aan private inspectiecapaciteit om alle uitleners tijdig te certificeren. Hierbij is verwezen naar de verwachte toename van het aantal te onderzoeken bureaus (straks mogelijk 15.000) en een toename van de werklast per inspectie. De minister is gevraagd wat er op dit moment kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat bedrijven tijdig gecontroleerd worden. Minister Van Gennip heeft aangegeven dat dit onderwerp zal worden meegenomen in het wetsvoorstel.

Verschillende partijen hebben tevens vragen gesteld over de zorgplicht van uitzenders met betrekking tot de registratie van arbeidsmigranten in het kader van de certificering. De minister is van mening dat er een zorgplicht moet komen, maar benadrukt dat deze effectief moet zijn en niet per se onderdeel hoeft uit te maken van de certificering.

De minister werkt hard aan de aanpassingen van het wetsvoorstel en zal de Tweede Kamer na de zomer informeren over de voortgang en de genomen beslissingen met betrekking tot de implementatie van het nieuwe stelsel. Het is duidelijk dat er enige vertraging is opgetreden, maar de minister is vastbesloten om het belang van arbeidsmigranten te waarborgen en een solide stelsel neer te zetten dat effectieve bescherming biedt.

De ABU blijft ook de komende periode nauw betrokken bij de uitwerking van het wetsvoorstel.

Gerelateerde artikelen