ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verkiezingsprogramma’s wijzen op hervorming arbeidsmarkt

Eenzijdige hervorming van flexwerk dreigt, ten koste van hervorming over de hele linie 

In de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste coalitie- en oppositiepartijen is veel aandacht voor de noodzaak van een hervorming van de arbeidsmarkt. Een inventarisatie van de programma’s leert dat veel geplande hervormingen zich enkel richten op flexibel werk. Dit zal leiden tot ongewenste waterbedeffecten op de arbeidsmarkt. Om dit te voorkomen, pleit de ABU voor een integrale aanpak bij de hervorming van de arbeidsmarkt.

Het is duidelijk dat veel politieke partijen zich de adviezen van de commissie-Borstlap ter harte hebben genomen. Dit is versterkt door de coronacrisis. Meer dan in vorige verkiezingsprogramma’s, wordt uitzendwerk expliciet benoemd. Niet toevallig is uitzendwerk een van de drie ‘rijbanen’ van de arbeidsmarkt die Borstlap voor zich ziet.

In veel verkiezingsprogramma’s is te lezen dat flexibel werk duurder moet worden. Het gevaar van een waterbedeffect is dan echter groot. Dit bleek na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020: die leidde tot een ongewenste verschuiving naar ongereguleerde flexibele arbeid met name aan de basis van de arbeidsmarkt waar mensen vaak gedwongen werken als zzp’er.

De regulering van de uitzendbranche is voor de ABU een urgent en belangrijk issue. We zien in de verkiezingsprogramma’s meerdere voorstellen van de ABU terugkomen. Bijvoorbeeld strengere regels, een waarborgsom en meer controles. Politieke partijen beseffen dat er voorwaarden moeten komen aan de toetreding tot de uitzendbranche. Net als het besef dat een persoonsgerichte aanpak nodig is om malafide partijen van de markt te weren. Daar staat tegenover dat weinig partijen pleiten voor meer controles van de overheid in het ‘buitengebied’: de niet-SNA-gecertificeerde uitzenders. Terwijl dit voor de ABU een cruciaal onderdeel is van de sluitende aanpak van malafiditeit.

Borstlap bepleit dat uitzendwerk vooral werk moet zijn dat moeilijk voorspelbaar is: piek en ziek. Onduidelijk is wat precies onder ‘piek’ wordt verstaan. Er zijn meerdere politieke partijen die meegaan in die gedachte. Men vergeet dat uitzendwerk ook een belangrijke allocatie- en opstapfunctie heeft. Uitzendwerk brengt vraag en aanbod bij elkaar en is voor mensen een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt.

Samengevat onderschrijft de ABU de noodzaak tot hervorming van de arbeidsmarkt die blijkt uit de verkiezingsprogramma’s. Wij pleiten – net als de commissie-Borstlap – ervoor om dat in een brede maatschappelijke alliantie én integraal te doen. Alleen daardoor kan uitzendwerk zijn rol op de arbeidsmarkt blijven vervullen.

Over de analyse

De ABU analyseerde de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en PVV op de volgende zaken: werk- en inkomenszekerheid, regulering uitzendbranche, arbeidsmigratie, een leven lang ontwikkelen en inclusieve arbeidsmarkt. De complete analyse vindt u hier:

Gerelateerde artikelen