ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU steunt introductie toelatingsstelsel (Wtta)

Waarborg voor effectiviteit, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid belangrijk bij uitwerking

Lijnden, 10 oktober 2023 – Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vandaag het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (Wtta) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit voorstel beoogt een betere regulering van de uitzendbranche. Dit moet bijdragen aan meer transparantie, meer kwaliteit en een gelijker speelveld binnen de sector. De ABU steunt de hoofdlijnen van het wetsvoorstel en benadrukt bij de verdere uitwerking het belang van effectieve handhaving en uitvoerbaarheid om de wet in de praktijk tot een succes te maken. De ABU is blij met de toezegging van de minister om sociale (uitzend)partners een zwaarwegende adviesrol te geven in de verdere ontwikkeling van het stelsel.

Werkgevers en uitzendwerkgevers steunen de introductie van een toelatingsstelsel. De hoofdlijnen van het nieuwe stelsel komen in voldoende mate tegemoet aan hun wensen. Uiteraard geldt er een voorbehoud ten aanzien van de verdere uitwerking in lagere regelgeving en de parlementaire behandeling.

Jurriën Koops, directeur van ABU: “Het toelatingsstelsel moet leiden tot een betere positie van uitzendkrachten, meer kwaliteit en een gelijker speelveld in de branche. Dat juich ik toe. Wij zullen kritisch blijven over de uitwerking van het stelsel en scherp letten op de betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en rechtszekerheid. De uitwerking dient zorgvuldig te gebeuren, dat vraagt tijd en die tijd moeten we nemen. We willen een werkbaar én effectief stelsel.”

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel introduceert een publiek toelatingsstelsel voor ondernemingen of rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen (uitleners). Dit gaat verder dan alleen de uitzendbranche, payrollers of detacheerders. Uitleners mogen vanaf 1 januari 2026 enkel arbeidskrachten ter beschikking stellen als de Minister van SZW hen hiertoe heeft toegelaten. Om toelating te verkrijgen, dienen uitleners aan bepaalde wettelijke voorwaarden te voldoen. Inleners mogen enkel zaken doen met toegelaten uitleners. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de toelatingsplicht en kan boetes uitdelen aan zowel uitleners als inleners bij overtredingen.

Het wetsvoorstel is een uitwerking van een van de aanbeveling die de commissie-Roemer deed in 2020.

Gerelateerde artikelen