ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bijdrage ABU aan Wet modernisering concurrentiebeding

De ABU heeft een bijdrage geleverd aan het nieuwe conceptwetsvoorstel Wet modernisering concurrentiebeding. Het wetsvoorstel beoogt het niet-noodzakelijke gebruik van concurrentiebedingen tegen te gaan, door onder andere strengere kaders en voorwaarden op te stellen en de werkgever te verplichten een vergoeding te betalen bij de uitdiensttreding van de werknemer.

De ABU respecteert het grondwettelijke recht van werknemers op vrije arbeidskeuze en onderschrijft daarmee uitdrukkelijk het belang van een effectieve aanpak van oneigenlijk gebruik van concurrentiebedingen die aan werknemers worden opgelegd.

Wij steunen het wetsvoorstel, maar zien ook dat enkele voorgenomen maatregelen zorgwekkende gevolgen met zich mee kunnen brengen. In onze bijdrage vragen wij aandacht hiervoor.

Dank aan alle leden die input geleverd ten behoeve van deze bijdrage.

Gerelateerde artikelen