ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Internetconsultatie: Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel gedaan voor de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de uitgeleende werknemer. Het doel is om uitleners (waaronder uitzenders en payrollers) meer verantwoordelijkheid te geven voor en te betrekken bij de veiligheid en gezondheid van hun werknemers die ter beschikking worden gesteld aan de inlener.

Meldplicht en vergewisplicht

Uitleners krijgen deze verantwoordelijkheid door middel van een meldplicht en een dubbele vergewisplicht. Indien een ter beschikking gestelde werknemer betrokken is bij een ernstig arbeidsongeval, moet de uitlener dit binnen drie maanden na het arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Tevens zullen er twee vergewisplichtsmomenten gelden. Voorafgaand aan de werkzaamheden van de ter beschikking gestelde werknemer dient de uitlener te vergewissen op welke wijze de inlener voorlichting en onderricht aan de werknemer zal verzorgen of heeft verzorgd. Daarnaast is de uitlener verplicht om ná een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen zodat de werknemer weer veilig en onder gezonde omstandigheden aan het werk kan.

Er kan tot en met 25 mei 2023 worden gereageerd op de internetconsultatie. De ABU zal volgende week een inbreng leveren.

Gerelateerde artikelen