ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Loondoorbetaling AOW’ers per 1 april van dertien naar zes weken

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers. In deze wet was een overgangstermijn opgenomen. Na een recente evaluatie is inmiddels besloten dat de overgangsmaatregel nu kan vervallen.

Concreet betekent dit dat per 1 april 2021 de periode van loondoorbetaling wordt teruggebracht van dertien weken naar zes weken. Dit geldt bij:

  • ziekte
  • recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid
  • opzegverbod bij ziekte
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte

Voor werknemers die al voor 1 april ziek zijn geworden, geldt dat de zeswekentermijn pas per 1 april gaat tellen. Daarbij mag de totale termijn niet meer zijn dan dertien weken.

Gerelateerde artikelen