ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsrecht

Ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren eindigen:

 • Van rechtswege: door het verlopen van een contract voor bepaalde tijd of wanneer bijvoorbeeld een uitzendbeding ingeroepen wordt
 • Door een beëindigingsovereenkomst (ook wel: ‘met wederzijds goedvinden’ genoemd)
 • Door opzegging door de werknemer
 • Door ontbinding door de kantonrechter
 • Door opzegging via het UWV WERKbedrijf

Ontslag via het UWV Werkbedrijf

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als daar een redelijke grond voor is. Ook moet herplaatsing in een passende functie binnen een redelijke termijn niet mogelijk of waarschijnlijk zijn, al dan niet met behulp van scholing.

Voor een opzegging via het UWV moet er sprake zijn van een van de volgende gronden (redelijke grond) uit artikel 669 lid 3 Burgerlijk Wetboek Boek 7 :

 • a. het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden
 • b. langdurig ziekte/arbeidsongeschiktheid

Aanvragen ontslagvergunning bij UWV

Er zijn vaste procedures voor de gang naar het UWV. De aanvraagformulieren daarvoor zijn te vinden op de site van UWV. Na het invullen, kunt u de formulieren uploaden via het werkgeversportaal van UWV. Daarvoor is wel een account nodig voor het werkgeversportaal.

Ontbinding door de kantonrechter

Voor ontbinding door de kantonrechter moet er sprake zijn van een van de volgende gronden (redelijke grond) uit artikel 669 lid 3 van boek 7 BW:

 • c. frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering
 • d. disfunctioneren door de werknemer
 • e. verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
 • f. het weigeren van werk door de werknemer wegens gewetensbezwaar waarbij een aanpassing niet mogelijk is
 • g. een verstoorde arbeidsrelatie;
 • h. andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
 • i. een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronde, bedoeld in de onderdelen c tot en met h,  die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Ook kunt u naar de kantonrechter als hoger beroep tegen een besluit van UWV.

Transitievergoeding

Sinds 2015 heeft de werknemer recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever het initiatief neemt tot het ontbinden via de kantonrechter, opzeggen via UWV of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wanneer het uitzendbeding wordt ingeroepen eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege en heeft de werknemer ook recht op een transitievergoeding.

Gerelateerde artikelen