ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetsvoorstel ingediend om lage-inkomensvoordeel te beëindigen

In het coalitieakkoord is afgesproken om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen. De tegemoetkoming in loonkosten blijkt onvoldoende effectief. Doel van het LIV was om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst te nemen en te houden.

Het geld wordt onder meer gebruikt om het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenspraak’ permanent te maken en om de impact van het afschaffen van het LIV voor sociale werkvoorziening te verzachten. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op 27 oktober aan de Tweede Kamer stuurde.

Achtergrond lage-inkomensvoordeel

In 2017 is de ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’ ingevoerd om de arbeidsmarktpositie van mensen met een laag inkomen, ouderen met een uitkering en mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. Een onderdeel daarvan is het lage-inkomensvoordeel (LIV), een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. Uit een evaluatie in 2019 blijkt dat het LIV maar beperkt bijdraagt aan het stimuleren van werkgevers om mensen met een laag inkomen in dienst te nemen en te houden. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om het LIV af te schaffen.

Uitbreiding loonkostenvoordeel voor arbeidshandicap

De minister wil de criteria van het loonkostenvoordeel verruimen voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap. De huidige voorwaarden leiden tot onderbenutting van deze regeling. Met de verruiming kunnen werkgevers vaker gebruikmaken van het loonkostenvoordeel wanneer zij werknemers met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in hun eigen functie of elders in het bedrijf.

Geleidelijke afschaffing loonkostenvoordeel voor oudere werknemers

Op een later moment wordt het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers geleidelijk afgeschaft als onderdeel van dit wetsvoorstel. Uit een evaluatie blijkt dat het loonkostenvoordeel voor ouderen beperkt is. Daarom heeft het kabinet dit voorjaar besloten om het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers per 1 januari 2026 af te schaffen. Deze wijziging wordt nog uitgewerkt in wetgeving. Tegelijkertijd wordt via de Seniorenkansenvisie gewerkt aan een positiever beeld van senioren bij werkgevers hun arbeidsmarktkansen verder te vergroten.

Gerelateerde artikelen