ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over eigenrisicodragerschap

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid na hun dienstverband. Dit is geregeld via de Ziektewet (ZW) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). UWV kent in principe deze uitkeringen toe en voert ze uit. De werkgever betaalt hiervoor sociale premies.

U kunt ervoor kiezen als werkgever zelf het risico te dragen voor bepaalde uitkeringen van uw (ex-)werknemers. Dat betekent dat u zelf een dergelijk uitkering betaalt en de uitvoering voor uw rekening neemt. U hoeft geen premie meer te betalen aan de Werkhervattingskas. Het risico hiervoor kunt u particulier herverzekeren of u kunt de kosten zelf dragen. De gevolgen kunnen groot zijn. Laat u goed informeren.

Kiezen voor eigenrisicodragerschap ZW

Eigenrisicodrager (ERD) worden voor de Ziektewet is een ingrijpende keuze met vergaande gevolgen. U kunt aanzienlijke besparingen realiseren maar de potentiële extra kosten kunnen zeer hoog oplopen.

Daarnaast is de uitvoering in de praktijk niet eenvoudig. U wordt namelijk uitvoerder van de ZW-wet namens het UWV. Dat gaat samen met allerlei regels waar u aan moet voldoen. UWV controleert of u die naar behoren naleeft. Goed om te weten: u moet altijd een contract afsluiten met een ARBO-dienst.

Veel uitzenders besteden dan ook de uitvoering van het eigenrisicodragerschap uit aan een gespecialiseerde dienstverlener. Dat kan eventueel in combinatie met een verzekering.

Aanmelden als eigenrisicodrager

Om eigenrisicodrager te worden moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Dat kan per 1 januari en per 1 juli van elk jaar. Zorg ervoor dat uw aanvraag respectievelijk uiterlijk 2 oktober of 1 april binnen is. Bent u net gestart met uw bedrijf? U kunt eigenrisicodrager worden vanaf het moment dat u werkgever wordt.

Lees meer informatie over het aan- of afmelden voor eigenrisicodragen.

Wisselen van risicodrager

Veel uitzenders zijn eigenrisicodragers. We zien dat veel van hen soms wisselen van verzekeraars. Een ander deel stopt met het eigenrisicodragerschap en keert terug naar UWV. In dat laatste geval kunt u pas weer na drie jaar eigenrisicodrager worden en betaalt u de terugkeerpremie. De terugkeerpremie is voor grote werkgevers nu nog meestal de helft van de sectorale (gemiddelde) premie maar wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar de sectorale premie. De gevolgen van veranderingen kunnen dus groot zijn. Laat u ook hierover goed informeren bijvoorbeeld bij onze Helpdesk (op Mijn ABU, voor leden).

Keuze voor eigenrisicodragen WGA

De keuze om al dan niet eigenrisicodrager te worden voor de WGA staat in principe los van het feit of u wel of niet eigen risicodrager voor ZW bent. Echter veel verzekeraars zullen het WGA-risico niet willen verzekeren als zij geen invloed hebben op de instroom in de WGA (via de ZW).

Verplichtingen bij eigenrisicodragen WGA

UWV bepaalt altijd of uw (ex-)werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, wat de hoogte ervan is en hoe lang deze duurt. Ook keert UWV uit. U of uw verzekeraar betaalt vervolgens de kosten weer aan UWV.

Kiest u ervoor de uitkering zelf aan uw (ex-) werknemers te betalen, dan krijgt u de gegevens van UWV.
Daarmee bent u er echter niet. U moet er ook voor zorgen dat uw zieke (ex-)werknemer goed integreert. Daarbij hoort het aanbieden van o.a scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van de sollicitatie-inspanningen. Daarnaast moet u erop toezien dat ook de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de wet, nakomt.

Er zijn diverse verzekeraars die het risico van u kunnen overnemen. Vaak zullen zij een combinatie willen van een verzekering voor ZW en WGA. Zoals eerder gezegd geeft dat mogelijkheden om het verzuim vroegtijdig te beïnvloeden.

Premieverplichtingen over ZW-uitkeringen

Als eigenrisicodrager moet u ook over de uitgekeerde ZW-uitkeringen weer werknemerpremies betalen. Hoe de hoogte ervan bepaald wordt, leest u hier: over de juiste premieafdrachten bij eigenrisicodragen.

Meer weten?

De ABU kan meer voor u betekenen op dit onderwerp. Voor ABU-leden zijn over dit onderwerp de volgende services beschikbaar: 

Gerelateerde artikelen