ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over sociale premies werkgevers

Werkgevers betalen via heffingen van sociale premies voor de werknemersverzekering.
De sociale lasten zijn wettelijk geregeld en gelden dus voor alle uitzendondernemingen. De grondslag voor al deze premies is het totaal van loon, wachtdagcompensatie (indien van toepassing) en reserveringen. Op een enkele uitzondering na, gelden de premies tot het zogeheten maximumdagloon. Daarboven hoeven geen premies meer te worden afgedragen.

In dit onderdeel worden deze werkgeverslasten nader toegelicht.

Sectorpremie

Door de wet Arbeidsmarkt in balans gaat het stelsel van sociale premies op de schop. Zo wordt de sectorpremie vrijwel zeker afgeschaft per 1 januari 2020. In 2019 dient de sectorpremie nog voor de financiering van een deel van de Werkloosheidswet en de staartlasten van de Ziektewet en WGA.

Het ministerie SZW stelt rond eind november de sectorpremie vast. Voor de uitzendbranche (bekend als sector 52) is er niet één premiepercentage, maar zijn er meerdere. Premies worden vastgesteld per premiegroep. De juiste premiegroep hangt af van het type uitzendkracht dat door u wordt uitgezonden:

  • met of zonder uitzendbeding en
  • met een technische of administratieve functie.

Premiegroepen

  • IA. In deze premiegroep verloont u uitzendovereenkomsten, waarin het uitzendbeding is opgenomen en waarbij de uitzendkracht een administratieve of medische functie vervult.
  • IIA. In deze premiegroep verloont u uitzendovereenkomsten, waarin het uitzendbeding is opgenomen en waarbij de uitzendkracht een industriële of technische functie vervult.
  • IB + IIB. In deze premiegroep verloont u uitzendovereenkomsten, waarin het uitzendbeding niet is opgenomen. Het maakt niet uit welke functie de uitzendkracht vervult.
  • Intermediaire Diensten. In deze premiegroep worden uw vaste medewerkers verloond van wie de werkzaamheden zijn terug te voeren op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan derden. Dit betreft bijvoorbeeld intercedenten en consulenten, filiaalhouders en vestigingsmanagers, administratief personeel, directie en stafleden, operationele stafmedewerkers, medewerkers voor de boekhouding en uitzendadministratie.
  • Detachering. Deze premiegroep betreft een restcategorie, waarin andere dan de bovenstaande arbeidsovereenkomsten zijn ondergebracht.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

De financiering van de kosten voor de ziektewet en arbeidsongeschiktheid komen uit de Werkhervattingskas (WhK). De premie die uitzenders hiervoor betalen bestaat uit twee delen (een voor WGA en een voor ZW-Flex). De Belastingdienst stelt elk jaar via een beschikking de totaal-percentages en de premiepercentages die voor werkgevers gelden vast. Bent u eigenrisicodrager voor de ZW of WGA? Dan betaalt u de uitkeringen zelf en krijgt u geen premiepercentage van de Belastingdienst.

Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk worden de instroomgegevens van twee jaar eerder gebruikt. De Belasting kijkt daarbij naar de grootte van de onderneming. Hoe groter, hoe directer het verband tussen de instroom in de ZW of WGA en de premie die hij moet betalen. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere manier tot stand. Kleine werkgevers betalen een premie per sector. Middelgrote werkgevers betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie. De laatste categorie betreft de grote werkgevers. Zij betalen een individuele premie.

In welke categorie u thuishoort in 2019, hangt af van uw premieplichtige loonsom in 2017. Dit staat vermeld op de beschikking die u jaarlijks ontvangt. Het ziekteverzuim van uw uitzendkrachten in het verleden kan dus impact hebben op de kostprijs van uw huidige uitzendkrachten. Ook in 2019 geldt dat u de helft van de gedifferentieerde WGA-premie mag verhalen op het nettoloon van uw werknemers. Indien u eigenrisicodrager bent en een WGA-verzekering hebt afgesloten, dan mag u dit ook doen met de verzekeringspremie.

Awf-premie

De Awf-premie (Awf staat voor Algemeen Werkloosheidsfonds) wordt geheven voor de financiering van werkloosheidsuitkeringen van werklozen die langer dan zes maanden werkloos zijn. Dit premiepercentage is voor alle werkgevers in Nederland gelijk. Per 1 januari 2020 verandert dit en wordt de hoogte afhankelijk van het type contract: flex of vast

WIA-basispremie (ook bekend als Aof-premie)

Ook de WIA-premie is voor alle werkgevers gelijk. Uit de opbrengsten worden de uitkeringen betaald van werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de premie vindt u op de websites van het ministerie van SZW en UWV.

Opslag kinderopvang

De Aof-premie wordt door het ministerie van SZW verhoogd met een uniforme opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang. Deze opslag wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgesteld.

Werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)

Voor alle werkgevers in Nederland geldt een uniforme werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De bijdrage is een vast percentage van het loon van de werknemer. Voor het loon geldt een maximum waarover premie betaald wordt. Dit maximum is niet gelijk aan het maximumdagloon, maar wordt specifiek voor de ZVW vastgesteld.

Gerelateerde artikelen