ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over ziekte, uitkering en Whk-premie

Als werkgever moet u zieke werknemers doorbetalen. U moet loon doorbetalen tijdens de gehele contractduur, tot maximaal twee jaar na de ziekmelding. Loopt in de ziekteperiode het werknemerscontract af? Dan stopt de verplichting om het loon door te betalen. Is de werknemer dan nog ziek, dan heeft hij recht op een ZW-uitkering en neemt het UWV in principe de uitkering voor zijn rekening. Voor regelingen rondom ziekte is het dus belangrijk een onderscheid te maken tussen loondoorbetaling (tijdens dienstverband) en een ZW-uitkering (na dienstverband).

Ziek tijdens dienstverband

Wordt uw werknemer tijdens de looptijd van een dienstverband ziek dan moet u hem loon door betalen. Wettelijk bedraagt de loondoorbetalingsverplichting minimaal 70% van het laatste inkomen. In het eerste ziektejaar mag dit niet minder zijn dan het voor de betrokken werknemer geldende wettelijk minimumloon. Vaak is in cao’s bepaald dat dit een hoger percentage is. Dit geldt ook voor de uitzendbranche. Binnen de Cao voor uitzendkrachten van de ABU hebben uitzendkrachten (zonder uitzendbeding) na één wachtdag recht op een aanvulling van 20% op hun loon in het eerste ziektejaar en van 10% in het tweede ziektejaar.

Samen met uw werknemer heeft u de plicht ervoor te zorgen dat het ziekteverzuim zo kort mogelijk duurt.
Duurt het verzuim langer dan zes weken, dan moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Daarin staat informatie over de beperkingen en mogelijkheden en de kans op herstel voor het eigen werk en/of voor ander passend werk. Na acht weken moet u samen met uw medewerker een plan van aanpak maken, waarin u aangeeft welke stappen en activiteiten u gaat ondernemen. De minimale verplichtingen zijn voorgeschreven in de Wet verbetering poortwachter (WVP) en de daaraan gelieerde lagere regelgeving.

Blijft de uitzendkracht ziek dan beoordeelt UWV na twee jaar of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest. Als dat niet zo is wordt de WIA-aanvraag niet in behandeling genomen en moet u de re-integratie voortzetten. Zolang deze niet aan de door UWV gestelde criteria voldoet, moet u het loon ook na twee jaar blijven doorbetalen tot maximaal een jaar.

Ziekte bij (ex-)uitzendkrachten zonder dienstverband

Stopt het dienstverband tijdens een ziekte? Dan hebben (ex-)uitzendkrachten vanaf dat moment recht op een ZW-uitkering van 70% van het ZW-dagloon. In dat geval geldt er geen ondergrens. In principe hebt u als ex-werkgever geen verplichtingen meer naar deze ex-werknemers (dat geldt niet als u eigenrisicodrager ZW bent).

Voor zieke uitzendkrachten met een contract mét uitzendbeding eindigt het contract automatisch en direct op de eerste ziektedag. Er is dan geen recht op loondoorbetaling want er is geen dienstverband meer. De zieke heeft mogelijk wel recht op een ZW-uitkering. Bij cao is bepaald dat in deze situatie de uitzendkracht recht heeft op een aanvulling op de wettelijke ZW-uitkering. Deze aanvulling bedraagt 20% in het eerste jaar van ziekte en 10% in het tweede jaar.

Goed om te weten: u betaalt direct of indirect uiteindelijk altijd zelf de rekening van de werknemers die niet meer bij u in dienst zijn en die in aanmerking komen voor een ZW-uitkering. U betaalt voor deze ex-werknemers hetzij een ZW-premie (aan de Werkhervattingskas) of u betaalt de ZW-uitkering zelf als u eigenrisicodrager ZW bent.

Bijzondere situaties

Er is een groep werknemers die we de ‘vangnetters’ noemen. Dit is een speciale categorie waarvoor geldt dat het niet redelijk is dat de werkgever opdraait voor de kosten bij ziekte. Dit is zo bepaald om te voorkomen dat werkgevers deze groepen niet in dienst willen nemen.

Het gaat om:

 • werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
 • werknemers die in dienst genomen zijn en een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben of hebben gehad (bijvoorbeeld WGA, WAO of Wajong) of geen uitkering meer hebben, maar wel een functionele arbeidsbeperking hebben (no-risk);
 • werknemers die onder de Participatiewet vallen (no-risk);
 • orgaandonoren.

Heeft u met bovenstaande groepen te maken? Het UWV beoordeelt of er een ZW-uitkering kan worden toegekend. Als dat zo is dan mag u die uitkering in mindering brengen op het loon dat u betaalt. Let op: u blijft wel verantwoordelijk voor de kosten van de verplichte re-integratie.

Veelgestelde vragen

Whk en verandering sectorindeling per 1-1-2020

 • Als een bedrijf in sector 44 Publiek verzekerd was (dus geen eigenrisicodrager) zat en hij gaat naar sector 52 per 1-1-2020, wordt voor de premie van 2020 dan nog steeds de schadelast van twee jaar geleden ( t-2) gehanteerd voor bepaling van die premie?

  Ja, de premie wordt net als voorheen vastgesteld op basis van individuele schadelast uit het verleden.

 • Als een uitzendorganisatie twee jaar geleden in sector 45 (bijvoorbeeld) was ingedeeld en de schade uit dit jaar leidend is voor de premie van 2020, geldt dan voor de maximumpremie voor 2020 voor de uitzendorganisatie de max Whk van sector 45 (die van toepassing was in het schadejaar), of de max Whk van sector 52?

  Voor alle uitzendondernemingen geldt, dat per 1-1-2020 de maximale Whk-premie voor sector 52 van toepassing is. Of de uitzendonderneming in het verleden in een andere sector zat, doet niet ter zake.

 • Mijn bedrijf is kort geleden voor de ZW publiek verzekerd, en nu zit ik in een periode van 3 jaar dat ik niet meer uit mag treden (naar eigenrisicodrager). Echter, mijn bedrijf wordt nu geconfronteerd met een veel hogere maximale Whk-premie. Mag ik nu alsnog uitstappen en ERD worden?

  Werkgevers weten sinds 24 mei 2017 dat indeling in vaksectoren gaat vervallen en sinds 15 december 2017 dat dat per 2020 voor alle uitzendwerkgevers gebeurt. Er wordt daarom geen uitzondering gemaakt en het minimum van drie jaar dat niet opnieuw gewijzigd mag worden, blijft daarom onveranderd. In dit geval zal de onderneming daarom verplicht bij UWV verzekerd zijn voor de Whk en zal een hogere maximale Whk premie van toepassing zijn.

 • In sector 52 geldt nu een veel hogere maximumpremie voor de Whk. Gaat dit veranderen?

  Op termijn wordt een geheel nieuw stelsel voor de Whk overwogen. Dit is echter nu niet aan de orde. Er is bij ons geen voornemen of bereidheid bekend om de vaststelling van de maximum-premies per sector te wijzigen.

 • Is er zicht op hoe de nieuwe max Whk premies vorm gaan krijgen per 2020 en hoe hoog deze premies zijn?

  Het vaststellen van de Whk premies blijft ongewijzigd. De premies van 2020 worden bekend gemaakt in de premienota van UWV die begin september wordt gepubliceerd.

 • Mijn bedrijf doet aan uitzenden én aan payrollen. In welke sector moet deze BV te worden ingedeeld?

  Om te bepalen in welke sector u hoort, is het relevant om te weten welk deel van de loonsom van toepassing is voor Uitzenden respectievelijk Payrollen. U volgt de volgende stappen:

  1. Is er >50% sprake van uitzenden in de BV?
   Dan is een volledige aansluiting sector 52 van toepassing.
  2. Is er >50% sprake van payroll en <15% uitzenden?
   Dan is een volledige aansluiting sector 45 van toepassing.
  3. Is er >50% sprake van payroll en >15% uitzenden?
   Dan is een gesplitste aansluiting 52/45 van toepassing.

Gerelateerde artikelen