ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over ziekte, uitkering en Whk-premie

Als werkgever moet u zieke werknemers doorbetalen. U moet loon doorbetalen tijdens de gehele contractduur, tot maximaal twee jaar na de ziekmelding. Loopt in de ziekteperiode het werknemerscontract af? Dan stopt de verplichting om het loon door te betalen. Is de werknemer dan nog ziek, dan heeft hij recht op een ZW-uitkering en neemt het UWV in principe de uitkering voor zijn rekening. Voor regelingen rondom ziekte is het dus belangrijk een onderscheid te maken tussen loondoorbetaling (tijdens dienstverband) en een ZW-uitkering (na dienstverband).

Ziek tijdens dienstverband

Wordt uw werknemer tijdens de looptijd van een dienstverband ziek dan moet u hem loon door betalen. Wettelijk bedraagt de loondoorbetalingsverplichting minimaal 70% van het laatste inkomen. In het eerste ziektejaar mag dit niet minder zijn dan het voor de betrokken werknemer geldende wettelijk minimumloon. Vaak is in cao’s bepaald dat dit een hoger percentage is. Dit geldt ook voor de uitzendbranche. Binnen de Cao voor uitzendkrachten van de ABU hebben uitzendkrachten (zonder uitzendbeding) na één wachtdag recht op een aanvulling van 20% op hun loon in het eerste ziektejaar en van 10% in het tweede ziektejaar.

Samen met uw werknemer heeft u de plicht ervoor te zorgen dat het ziekteverzuim zo kort mogelijk duurt.
Duurt het verzuim langer dan zes weken, dan moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Daarin staat informatie over de beperkingen en mogelijkheden en de kans op herstel voor het eigen werk en/of voor ander passend werk. Na acht weken moet u samen met uw medewerker een plan van aanpak maken, waarin u aangeeft welke stappen en activiteiten u gaat ondernemen. De minimale verplichtingen zijn voorgeschreven in de Wet verbetering poortwachter (WVP) en de daaraan gelieerde lagere regelgeving.

Blijft de uitzendkracht ziek dan beoordeelt UWV na twee jaar of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest. Als dat niet zo is wordt de WIA-aanvraag niet in behandeling genomen en moet u de re-integratie voortzetten. Zolang deze niet aan de door UWV gestelde criteria voldoet, moet u het loon ook na twee jaar blijven doorbetalen tot maximaal een jaar.

Ziekte bij (ex-)uitzendkrachten zonder dienstverband

Stopt het dienstverband tijdens een ziekte? Dan hebben (ex-)uitzendkrachten vanaf dat moment recht op een ZW-uitkering van 70% van het ZW-dagloon. In dat geval geldt er geen ondergrens. In principe hebt u als ex-werkgever geen verplichtingen meer naar deze ex-werknemers (dat geldt niet als u eigenrisicodrager ZW bent).

Voor zieke uitzendkrachten met een contract mét uitzendbeding eindigt het contract automatisch en direct op de eerste ziektedag. Er is dan geen recht op loondoorbetaling want er is geen dienstverband meer. De zieke heeft mogelijk wel recht op een ZW-uitkering. Bij cao is bepaald dat in deze situatie de uitzendkracht recht heeft op een aanvulling op de wettelijke ZW-uitkering. Deze aanvulling bedraagt 20% in het eerste jaar van ziekte en 10% in het tweede jaar.

Goed om te weten: u betaalt direct of indirect uiteindelijk altijd zelf de rekening van de werknemers die niet meer bij u in dienst zijn en die in aanmerking komen voor een ZW-uitkering. U betaalt voor deze ex-werknemers hetzij een ZW-premie (aan de Werkhervattingskas) of u betaalt de ZW-uitkering zelf als u eigenrisicodrager ZW bent.

AOW-gerechtigden

Voor AOW-gerechtigden geldt een eigen regime. Voor deze doelgroep is bepaald dat er een kortere periode is met een loondoorbetalingsplicht. Naast de periode van loondoorbetaling bij ziekte, geldt de kortere termijn ook voor:

  • het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte.

Voorlopig geldt voor deze korte termijn een periode van dertien weken. Na een overgangstermijn zal deze periode verder verkort worden naar zes weken. Deze verkorting is pas voorzien na 1-1-2022.

Bijzondere situaties

Er is een groep werknemers die we de ‘vangnetters’ noemen. Dit is een speciale categorie waarvoor geldt dat het niet redelijk is dat de werkgever opdraait voor de kosten bij ziekte. Dit is zo bepaald om te voorkomen dat werkgevers deze groepen niet in dienst willen nemen.

Het gaat om:

  • werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
  • werknemers die in dienst genomen zijn en een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben of hebben gehad (bijvoorbeeld WGA, WAO of Wajong) of geen uitkering meer hebben, maar wel een functionele arbeidsbeperking hebben (no-risk);
  • werknemers die onder de Participatiewet vallen (no-risk);
  • orgaandonoren.

Heeft u met bovenstaande groepen te maken? Het UWV beoordeelt of er een ZW-uitkering kan worden toegekend. Als dat zo is dan mag u die uitkering in mindering brengen op het loon dat u betaalt. Let op: u blijft wel verantwoordelijk voor de kosten van de verplichte re-integratie.

Vaststellen Whk-premie

Aan het eind van het jaar ontvangt u een beschikking van de belastingdienst, met de Whk-premie die volgend jaar voor u van toepassing is. De Whk-premie wordt berekend op basis van onder andere ZW-uitkeringen van twee jaar geleden aan personen die voor het laatst bij u in dienst waren. Het is vaak zinvol om te controleren of deze ziekmeldingen terecht aan u als laatste werkgever zijn toegerekend. Over de premies die u als werkgever dient te betalen vindt u hier meer informatie.

Meer weten?

ABU kan meer voor u betekenen op dit onderwerp. Voor ABU-leden zijn over dit onderwerp de volgende services beschikbaar: 

Gerelateerde artikelen