Download de ABU-Statuten en Gedragsregels


Statuten [PDF]
In de Statuten staat omschreven wat het doel van de ABU is, bepalingen over  lidmaatschap, de Algemene Ledenvergadering, het bestuur, de financiële verplichtingen van de ABU en zijn leden, het scheidsgerecht en de beroepscommissie van de vereniging. 

Huishoudelijk reglement [PDF]
Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen van aanvullende aard op de bepaling opgenomen in de statuten en voorzien derhalve in die zaken, ten aanzien waarvan de statuten niet of niet uitputtend voorzien.

Cover gedragsregels

Gedragsregels voor uitzendondernemingen & 
Gedragsregels ter voorkoming van discriminatie [PDF]
De gedragsregels bevatten extra normen bovenop de wettelijke regelingen met betrekking tot behoorlijk gedrag. Alle ABU-leden dienen op grond van de ABU-statuten deze gedragsregels in acht te nemen. De gedragsregels beschrijven de wijze waarop ABU-leden omgaan met opdrachtgevers, uitzendkrachten en collega-uitzendondernemingen. Ook geven ze aan hoe discriminatie moet worden voorkomen.

Klachten over de naleving van de gedragsregels voor uitzendondernemingen kunnen worden ingediend bij het Scheidsgerecht. Hier vindt u meer informatie over de klachtenprocedure.