Lidmaatschapscriteria


Om lid te kunnen worden van de ABU dient een uitzendonderneming aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Uw uitzendonderneming moet een onderneming zijn en ingeschreven staan in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel; 
   • Op het KvK-uittreksel dient minimaal één juiste SBI-code* te staan
   • Uit de omschrijving van de activiteiten moet blijken dat de onderneming aan ter beschikking stellen van arbeidskrachten doet
   • Indien een onderneming uit het buitenland zich bij de ABU meldt, kan hij aan het vereiste voldoen door een soortgelijk bewijs uit het land van herkomst te overleggen.

  2. Uw onderneming moet zijn aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), dan wel bij een andere organisatie die gelijkwaardige waarborgen biedt**

  3. Uw onderneming moet zijn gescreend door een door de ABU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) en deze screening moet een positief rapport opleveren. De inhoud van de screening hangt af van de status van de CAO voor Uitzendkrachten:
    • In perioden dat de CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard is, voert de CI een volledige inhoudelijke controle uit aan de hand van een screeningsdocument. Er wordt gecontroleerd op de correcte toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten. Aan de hand van een beslisboom wordt bepaald of een positief rapport wordt afgegeven.
    • In perioden dat de CAO voor Uitzendkrachten niet algemeen verbindend verklaard is, onderzoekt de CI of uw onderneming aantoonbaar in staat is te werken volgens de CAO voor Uitzendkrachten. Dit is onder andere afhankelijk van de software waarvan de onderneming gebruikmaakt;

  4. Uw onderneming dient geregistreerd te zijn bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF), dan wel bij een andere organisatie die gelijkwaardige waarborgen biedt. Deze verplichting geldt indien uw onderneming een inhouding doet op, of een verrekening doet met, het loon van enige uitzendkracht die niet permanent woonachtig is in Nederland ten behoeve van de huisvesting van deze uitzendkracht of uw onderneming een overeenkomst is aangegaan met de uitzendkracht over het gebruik of de huur van de huisvesting; 

  5. Ten behoeve van de contributiebepaling dient uw onderneming een verklaring betreffende de omzet hebben overlegd aan het ABU-secretariaat;

  6. Ondernemingen die betrokken zijn in een procedure bij de SNCU kunnen pas lid worden van de ABU indien dit traject geheel is afgerond;

  7. Uw onderneming moet toegelaten zijn door het bestuur van de ABU.

  8. Introductie extra lidmaatschapseis ter voorkoming van discriminatie

   Eind april 2018 heeft de ABU het Actieplan diversiteit arbeidsmarkt gepubliceerd. Onderdeel van het actieplan is o.a. de introductie van een extra lidmaatschapseis ter voorkoming van discriminatie in uitzendondernemingen.

   Dit houdt in dat elk ABU-lid verplicht wordt aan te tonen dat er binnen zijn of haar onderneming actief beleid is dat discriminatie tegengaat. De feitelijke invulling van dit beleid is aan u. Op het ABU-ledennet is voor leden een werkinstructie beschikbaar. 

* De goedgekeurde SBI-codes in het kader van de Wet Allocatie Arbeidskrachten zijn 78201 Uitzendbureaus, 78202 Uitleenbureaus, 78203 Banenpools en/of 7830 Payrolling. Voor meer informatie zie FAQ over registratieplicht. 
** Het aangesloten zijn bij de Stichting Normering Arbeid of een andere organisatie die dezelfde waarborgen biedt, heeft als doel garantie te verkrijgen over de betrouwbaarheid van de onderneming, die de beperking van de inlenersaansprakelijkheid regelt.

 


Frank van Gool - OTTO Work Force

Dat het SNF-keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten verplicht is voor ABU-leden, laat zien dat de ABU hierin ook een maatschappelijke rol neemt.

Frank van Gool, directeur OTTO Work Force