Onderzoeken


Onderzoek Arbeidsmigranten - 2018

Elke twee jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep arbeidsmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten. Het ledenonderzoek geeft zicht op de aantallen buitenlandse uitzendkrachten, sectoren en huisvestingsnormen.


Uitzendmonitor 2018

Dit onderzoek geeft een beeld van de omvang en samenstelling van de uitzendkrachten en uitzendbanen in de afgelopen jaren. Daarnaast wordt aangegeven wat uitzendkrachten voor de uitzendbaan deden en na afloop van de uitzendbanen gaan doen (transities). Ook wordt gekeken naar de combinaties van uitzendbanen met andere arbeidsmarktposities zoals het hebben van een andere – directe- baan, het volgen van onderwijs, een uitkering ontvangen of werken als zelfstandige.

Download de whitepaper >>

Download het volledige KBA-onderzoeksrapport >>SEO-onderzoek: De economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa voor Nederland.

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de ABU onderzoek gedaan naar de economische waarde van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan de productie in Nederland en een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zij zijn daarmee van grote economische waarde voor Nederland.

Lees ook de ABU-Whitepaper: Arbeidsmigranten. Van groot belang voor Nederland.


Drivers en Barriers van opdrachtgevers bij zzp en ip-dienstverlening

Omdat de markt verandert en ook bedrijven veranderen, wil de ABU graag beter inzicht krijgen in de behoeften, drijfveren en barrières van opdrachtgevers als het gaat om intermediairs die hen voorzien van zzp’ers en IP’s. De ABU heeft daarom onderzoeksbureau Raphaels gevraagd om deze informatie in kaart te brengen. De belangrijkste uitkomsten zijn te vinden in deze factsheet.


Onderzoek naar krapte op de arbeidsmarkt

95% van de ABU-leden merkt dat de arbeidsmarkt snel krapper wordt. De grootste krapte zit in de techniek, industrie en bouw. In de detailhandel, financiële instellingen en openbaar bestuur wordt geen krapte ervaren. Dat en meer blijkt uit onderzoek onder leden van de ABU.


De waarde van werk

De arbeidsmarkt verandert. Daarom is er vernieuwd inzicht in ervaringen en percepties van werkenden nodig. De ABU vroeg Motivaction om inzicht te geven in de huidige beleving en percepties van werkenden, ten aanzien van hun eigen waarde op de arbeidsmarkt. En ten aanzien van hun uitdagingen en kansen in de toekomst.

Blader door het onderzoek (PDF+) >>


Uitzendmonitor 2016

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Dat geldt zeker in de uitzendbranche. De Uitzendmonitor geeft inzicht in de belangrijkste cijfers en trends. Zo waren er in 2015 maar liefst 770.136 uitzendkrachten aan het werk. Dit en meer is terug te vinden in het onderzoek. Download hier de whitepaper of het volledige onderzoek.


De Wet DBA en intermediairs

De ABU en Bovib gaven TNS NIPO opdracht om de gevolgen van de Wet DBA voor opdrachtgevers, zzp’ers en intermediairs in kaart te brengen. Dit gebeurde de afgelopen maanden. Het bureau ondervroeg 517 opdrachtgevers, 595 zzp’ers en 167 intermediairs. Dit maakt dat dit onderzoek representatief is. Het is nog te vroeg om nu al harde conclusies te trekken. Begin volgend jaar herhalen de twee organisaties het onderzoek.


Payrolling in Nederland

De bekendheid met payrolling is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ten opzichte van 2009 is er een groei van 15% waar te nemen van organisaties die werken met payrollmedewerkers. Gebruikers van payrolling zijn vaak groeiende bedrijven en hebben vaker een sterke of gemiddelde variatie in het werkaanbod ten opzichte van niet-gebruikers. Dat blijkt uit het onderzoek van Panteia wat op 14 december 2015 op het Nationale Payrollcongres is gepubliceerd. Het onderzoek is in opdracht van de ABU en VPO uitgevoerd en betreft (deels) een herhaling van onderzoeken uit 2007 en 2010.


Dynamiek en Diversiteit van Diensten

In dit onderzoek, uitgevoerd door Birch Consultants, vroeg de ABU zijn leden naar het aanbod van diensten in 2010, 2014 en de verwachting voor 2018. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet de komende jaren onverminderd voort. Bedrijven verwachten hun behoefte aan flexibilisering , aan hr-ondersteuning en aan ontzorging op meerdere manieren in te vullen. Het merendeel van de uitzenders blijft diensten uitbreiden en aanbieden, zoals detachering van professionals, zzp-dienstverlening en payroll. 

 


Flexibel omgaan met pensioen

De Argumentenfabriek heeft in opdracht van KHN, OSB, RND, NBBU en ABU onderzoek gedaan naar de fundamenten onder de pensioenregelingen van mensen die werken in de schoonmaak, detailhandel, horeca of via uitzenders. Met als resultaat een kaartenboek, dat als aanzet is bedoeld om de discussie over deze fundamenten eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen. Het onderzoek is in februari 2015 gepubliceerd.


Uitzendmonitor 2014

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld geeft van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstoming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen van álle uitzendkrachten zijn hierin meegenomen. Zij worden per kwartaal gevolgd.


Flexibele arbeid: de rol van werkgevers - 2014

Bedrijven hebben veel speelruimte als het gaat om de inzet van flexibele arbeid en de relatie die zij aangaan met flexibel werkenden. Hoewel de omgeving waarin bedrijven functioneren – zoals de schommelingen op de markt – een duidelijke invloed heeft, maken bedrijven hun eigen afweging ten aanzien van het gebruik van flexibele arbeid.

Dit blijkt uit het onderzoek Flexibele arbeid: de rol van werkgevers, dat het Verwey-Jonker Instituut en De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging hebben gedaan. De presentatie was op 4 november 2014.


Ledenonderzoek zzp-dienstverlening - 2014

Meer dan 60% van de uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU bemiddelt zzp’ers of geeft aan dat binnenkort van plan te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat de ABU onder zijn leden hield en dat op 10 november 2014 is gepubliceerd. Aanleiding voor het onderzoek was dat de ABU signaleerde dat een toenemend aantal bureaus als actief intermediair optreedt voor zzp’ers.


De toekomst van flex - 2014

Een onderzoek van TNO naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven
De ABU heeft in 2007 onderzoek laten doen door TNO naar de flexibiliseringsbehoeften en -strategieën van bedrijven in Nederland. Nu, in 2013, heeft TNO het onderzoek uit 2007 voor een groot deel herhaald. Ruim 900 bedrijven uit negen sectoren is gevraagd welke flexibiliteitsmaatregelen zij nu toepassen, wat de omvang is van hun flexibele schil, wat hun beleid is op dat vlak en wat ze verwachten aan ontwikkelingen. De resultaten zijn op 19 mei tijdens het ABU-congres gepresenteerd. 


Regeldruk in de uitzendbranche - 2014

In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet koerst op een structurele regeldrukverlaging voor bedrijven, professionals en burgers per 2017 met 2,5 miljard euro (ten opzichte van 2012). Met veertien regeldichte sectoren en domeinen worden problemen onderkend en opgelost, zodat de regeldruk merkbaar kan verminderen. Panteia heeft onderzocht hoe hoog de regeldruk is in de uitzendbranche en dit vergeleken de regeldruk in de zakelijke dienstverlening als de regeldruk van alle ondernemingen in Nederland.


CAO onderzoek inleencao's - 2011

Uitzendorganisaties krijgen veel te maken met (de CAO’s) van opdrachtgevers. Naast de inlenersbeloning en een vakkrachtenregeling worden met enige regelmaat ook andere bepalingen in de CAO van opdrachtgevers opgenomen die uitzendkrachten of uitzendorganisaties betreffen. In 2011 is er (o.a.) in het kader van de uitzendrichtlijn onderzocht welke bepalingen met betrekking tot de inzet van uitzendkrachten/ uitzendorganisaties er op dat moment bestonden. Hiervoor zijn alle reguliere CAO’s in Nederland in kaart gebracht en de soorten bepalingen gerubriceerd.


Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten 2007 tot 2010 - 2011

Door middel van dit onderzoek wilden de sociale partners beter in beeld krijgen hoe de loopbanen van uitzendkrachten verlopen. Wat is de aard en omvang van arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten en wat betekent dit voor de werkgelegenheid en werkloosheid van uitzendkrachten? Blijven uitzendkrachten vooral in het onderste segment van de arbeidsmarkt hangen, in laaggeschoold of laagbetaald werk met weinig zekerheid, of bewegen ze ook verder?


Het antwoord op verandering - 2011

Ciett, de internationale koepelorganisatie voor uitzendbureaus, heeft samen met the Boston Consulting Group onderzoek verricht naar de rol van de uitzendbureaus op de arbeidsmarkt. De resultaten zijn deze week in het rapport ‘Adapting to change’ gepubliceerd. Het rapport benadrukt de cruciale rol die uitzendbureaus spelen bij sociale en economische vooruitgang en veranderingen op de arbeidsmarkt. Het onderzoek dient ter ondersteuning van de boodschap van de uitzendindustrie. Voor de Nederlandse samenvatting van het onderzoek klik hier>>


Wat is de zekerheid in flex en zeker? - 2011

In deze eerste uitgave van Flexwork Research maken onderzoekers u deelgenoot van hun inschatting van het zekerheidsgehalte van de afspraken rond flex en zeker. Auteurs van verschillende disciplines laten via hun onderzoek zien of en zo ja, hoe overheden, sociale partners en werkgevers tegemoet komen aan inkomens- en werkzekerheid vanuit de toenemende behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt.


Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten

Dit onderzoek richt zich op payrollkrachten. Meer precies, het gaat om iedereen die op enig moment heeft gewerkt met een payrollcontract in de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2011. Er zijn ruim 2.200 payrollkrachten bereikt met een elektronische vragenlijst. Er is gekeken naar de achtergrondkenmerken, de tevredenheid van de payrollkrachten over payrolling, de werkzaamheden, de beloning en de tevredenheid over het payrollbedrijf zelf.


Toekomst van flex in 90 secondenLogo Flex work research centre lang

Flex Work Research Centre is een gezamenlijk initiatief van de ABU en de Universiteit van Amsterdam. Op de site zijn zowel internationale als nationale onderzoeken te vinden over flexibele arbeidsrelaties. De website is bedoeld als bron voor leden van de ABU, wetenschappelijke onderzoekers en beleidsmedewerkers uit binnen- en buitenland.