Payrolling


Wat betekent payrolling voor de arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen?

De precieze arbeidsvoorwaarden van payrollmedewerkers hangen af van de vraag of zij onder de ABU-CAO en/of een andere cao (indien gedispenseerd van de ABU-CAO) of arbeidsvoorwaardenregeling vallen (die boven op de ABU-CAO wordt gehanteerd). Arbeidsvoorwaardelijk geldt in ieder geval vanaf de eerste werkdag het principe van de inlenersbeloning, zoals geregeld in de ABU-CAO. Dit betekent dat payrollmedewerkers recht hebben op dezelfde rechtens geldende beloning als de werknemer in dienst van de opdrachtgever die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie. Hieronder vallen het geldende periodeloon in de schaal, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag, de initiële loonsverhoging, de onbelaste kostenvergoeding en de periodieken. Sinds 1 juli 2015 is als gevolg van de Wet werk en zekerheid ook de rechtspositie bij ontslag meer gelijk getrokken met de ontslagregels voor werknemers die direct in dienst zijn bij opdrachtgevers.

Payrollkrachten zijn verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij ziekte is het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Als een payrollkracht tijdens het contract ziek wordt, betaalt het payrollbedrijf gedurende het contract en voor maximaal twee jaar minstens 70% van het loon door en in ieder geval het minimumloon. Als de algemeen verbindend verklaarde ABU-CAO van toepassing is op het payrollbedrijf, wordt in het eerste jaar de loondoorbetaling aangevuld tot 91% van het loon en in het tweede jaar tot 80%.

Na 26 weken vindt pensioenopbouw plaats. Op basis van de Arbowet is de inlener verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers.

Waarom maken werkgevers gebruik van payrolling?

De drie sectoren waarin het meest gebruikgemaakt wordt van payrolldienstverlening zijn de groot- en detailhandel, de industrie en de horeca.

Bijna driekwart van de payrollkrachten werkt in het midden- en kleinbedrijf. De behoefte aan flexibiliteit is het belangrijkste motief voor payrolling. Daarnaast zorgt payrolling voor ontlasting van de administratieve en financiële verplichtingen die samenhangen met het werkgeverschap en de beheersing van risico’s. Hierdoor wordt ondernemers de ruimte geboden om zich te kunnen richten op hun core business: het ondernemen zelf.

Met name kleine werkgevers zijn vaak terughoudend bij het aannemen van personeel, juist vanwege die risico’s, de administratieve lasten en hoge kosten. Payrolling neemt deze drempels weg. De administratieve rompslomp - denk aan aangiften voor UWV en de Belastingdienst, pensioenverzekeringen, verzuimverzekeringen en de salarisadministratie - wordt de werkgever uit handen genomen. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers ligt het risico bij de payrollonderneming. Veelal organiseren payrollbedrijven ook de begeleiding (bij ziekteverzuim, re-integratie en herplaatsing) én ontwikkeling en scholing van payrollwerknemers. Mkb-werkgevers die doorgaans geen hr-afdeling hebben, kiezen er vaak voor dit uit te besteden aan een professionele organisatie, zodat zij zeker zijn dat het goed geregeld is en het voldoet aan alle wet- en regelgeving. Deze ‘ontzorging’ leidt er uiteindelijk toe dat deze werkgevers eerder personeel zullen aannemen. Zo maakt payrolling groei mogelijk voor bedrijven. Bedrijven die doorgroeien, nemen niet direct iedereen voor onbepaalde tijd in dienst. Ze willen eerst zien of de groei wel doorzet. Met behulp van payrolling is het toch mogelijk om door te groeien.

Wat betekent payrolling voor de werknemer?

Voor velen betekent payrolling de weg naar werk: 25% van de payrollkrachten had voorheen geen werk of een uitkering. Payrollmedewerkers zijn gemiddeld 2 jaar en 4 maanden werkzaam bij een payrollonderneming. In de praktijk blijken werknemers de P&O-dienstverlening van het payrollbedrijf te waarderen. Zo zijn ze tevreden met het feit dat de salarisbetaling op tijd plaatsvindt, er een snelle terugkoppeling op vragen is, ze kunnen beschikken over juiste arbeidscontracten en er een betere ziektebegeleiding is. Meer dan de helft (55%) ervaart ook voldoende werkzekerheid. Daarnaast geldt vanaf de eerste werkdag ook de inlenersbeloning.

Hoe draagt payrolling bij aan mobiliteit en toegang tot de arbeidsmarkt?

Payrolling biedt werknemers een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt. Voor jongeren die net uit de schoolbanken komen, maar vooral ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals uitkeringsgerechtigden, langdurig zieken en arbeidsgehandicapten. Ook ouderen vinden via payrollen een opstap naar werk: 37% van de payrollkrachten is ouder dan 45 jaar. Waar baanzekerheid bij de inlener (bijvoorbeeld in de horeca) vaak fragiel is, biedt payrollen meer werkzekerheid. Bij ontslag heeft een payrollbedrijf immers een inspanningsverplichting om op zoek te gaan naar vervangende arbeid. En in het geval van arbeidsongeschiktheid kan de payrollonderneming de werknemer laten re-integreren bij andere werkgevers die tot het klantenbestand behoren.

Wat is de maatschappelijke waarde van payrolling?

Payrollen zorgt voor een goed functionerende arbeidsmarkt: het schept banen tegen ordentelijke arbeidsvoorwaarden. Waar werkgevers, vooral in het mkb, vaak aarzelen om werknemers in dienst te nemen vanwege financiële risico’s en administratieve lasten, biedt payrollen een alternatief. Het helpt de werkloosheid laag te houden, zorgt voor dynamiek op de arbeidsmarkt en draagt zo bij aan de concurrentiekracht en groei van de economie. In bedrijven en bedrijfstakken waar het werkgeverschap minder ontwikkeld is, spelen payrollondernemingen bovendien een rol bij de professionalisering van het hr-beleid. In de toekomstige arbeidsmarkt zal de ontwikkeling van de scheiding tussen werkgeverschap en ondernemerschap verder toenemen, waardoor het belang van deugdelijke payrolling alleen maar toeneemt.